arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i praktisk filosofi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 maj

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i praktisk filosofi.

Arbetsuppgifter

Filosofi vid LiU spänner över alla huvudsakliga grenar av filosofiämnet, från logik och epistemologi till vetenskapsteori, filosofins historia, moralfilosofi, estetik, metafysik och tillämpad etik. Vår forskning såväl som vår undervisning, som sker på grundnivå, utmärks av att de är interdisciplinära och har ett starkt intresse för filosofiska frågor som rör vetenskapens roll i samhället. Genom ett flertal olika metodologiska angreppssätt och samarbeten med olika delar av universitetet inom den filosofiska, teknologiska och medicinska fakulteten, undersöker vi vetenskapens och teknologins många sidor. Denna öppenhet gentemot andra discipliner syns också bland våra kurser, som även ges vid andra institutioner och fakulteter.

En universitetslektors uppgifter inkluderar undervisning, forskning och administration. Denna anställning innebär för närvarande främst undervisning och handledning inom lärarprogrammet och fristående kurser. Innehavaren av anställningen förväntas delta i gemensamma forskningsansökningar samt lokala, nationella och internationella samarbeten. Deltagande i forskningsmiljöns aktiviteter och seminarieprogram är en viktig del av anställningen.

Det är ett krav att innehavaren av anställningen kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ett eller flera av följande områden: etik, politisk filosofi, filosofins historia och tillämpad etik. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på flera nivåer (grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå) såväl som i tvärdisciplinära sammanhang är särskilt meriterande. Dessutom är dokumenterad pedagogisk skicklighet i att utforma och utveckla nya kurser meriterande. Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska, varför sökande med annat modersmål än svenska ska kunna undervisa på svenska inom två år från det att innehavaren tillträtt anställningen.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom etik är ett krav för anställningen. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet med inriktning mot filosofins historia är meriterande. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att skriva framgångsrika forskningsansökningar såväl som att ha bedrivit internationellt forskningsarbete är särskilt meriterande. Innehavaren av anställningen förväntas utföra det mesta av sin forskning och undervisning på plats, i Linköping.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Det är önskvärt att sökande med annat modersmål än svenska kan undervisa på svenska inom två år från det att innehavaren tillträtt anställningen. Undervisning ska också kunna ske på engelska.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra universitetslektorer vid Institutionen för kultur och samhälle är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15384&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat