arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 mars

 • Sök jobbet senast

  27 april

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv.

Arbetsuppgifter

Den aktuella anställningen är placerad vid Avdelningen för pedagogik och sociologi (APS). Inom avdelningen bedrivs undervisningsverksamhet från grundläggande till avancerad nivå i form av fristående kurser inom ämnena pedagogik och sociologi. Avdelningen är också delaktig i ett stort antal av universitetets utbildningsprogram såsom Kandidatprogrammet i Human Resources, Masterprogrammet i Human Resources, Psykologprogrammet och Lärarprogrammen.

Avdelningens forskning rör frågor om arbete och arbetsliv t.ex. lärande, kompetensutveckling och kompetensförsörjning i arbetslivet, samspel mellan högre utbildning och arbetsliv, anställningsbarhet, utanförskap på arbetsmarknaden, förändrings- och utvecklingsprocesser inom och mellan organisationer samt ledarskap/ledarutveckling. Denna forskning bedrivs till stor del i nära samverkan med HELIX Competence Centre vid Linköpings universitet, som är ett samarbete mellan Linköpings universitet, VINNOVA och ett stort antal partners från näringsliv och offentlig verksamhet.

Anställningen omfattar undervisning inom avdelningens fristående kurser i pedagogik och på kurser inom de utbildningsprogram som avdelningen är delaktig i. Undervisningen på avdelningen sker huvudsakligen på svenska. Undervisningen kännetecknas av ett stort utrymme för studentaktiva arbets- och examinationsformer. En viktig del av undervisningen består i att handleda studenter i samband med projekt- och uppsatsarbeten. Innehavaren förutsätts också bidra till utvecklingen av APS:s forskningsområden.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16028&rmlang=SE

Lika villkor

Flertalet av våra [universitetslektorer vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat