arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i organisk farmaceutisk kemi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  16 augusti

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Forskningsmiljö: Institutionen för läkemedelskemi bedriver verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning i läkemedelskemi, datorbaserad läkemedelsdesign, organisk farmaceutisk kemi, analytisk farmaceutisk kemi, farmaceutisk fysikalisk kemi, och molekylär avbildning.

Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webbplatsen http://www.ilk.uu.se/.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnet organisk farmaceutisk kemi innefattar bland annat design, syntes och molekylbiblioteksutveckling av kemiska startpunkter för potentiella läkemedel och andra molekyler av relevans inom läkemedelsutveckling, samt metodutveckling inom dessa områden. Verksamheten har tvärvetenskaplig karaktär med breda kontaktytor mot biokemi, datorbaserad läkemedelsdesign, farmakologi, strukturkemi, mikrobiologi, radiokemi och farmaci.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna inom ramen för anställningen är forskning, undervisning på samtliga utbildningsnivåer inom områden som allmän och organisk farmaceutisk kemi och läkemedelskemi, samt administration.

Till forskning räknas egen forskning, medverkan i andra forskningsprojekt inom institutionen samt aktivt ansvarstagande för eventuell instrumentering av betydelse för forskningen. Innehavaren förväntas aktivt söka forskningsmedel från nationella och internationella forskningsfinansiärer och bidra till att kvalitativt och kvantitativt utveckla forskningsområdet.

Till undervisning räknas olika undervisningsformer på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, kursansvar, examination, kursadministration och handledning av fördjupnings- och forskarstuderande, samt pedagogisk utveckling.

Anställningen är knuten till forskargruppen Läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling och
grundutbildningsgruppen Organisk farmaceutisk kemi. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom ämnesområdet.

Till administration räknas deltagande i ledningsarbete inom forskargrupp och institution samt ev.
övriga nivåer inom Uppsala universitet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Se 22 och 35 §§ AO.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Se 6 § AO.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer samma vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 20 § AO §. Se även 7 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion avseende högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se 22 § AO. Se även 8 § RB.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar lämnas av: Dekanus Mathias Hallberg (mathias.hallberg@farmbio.uu.se; 070-7270232) eller prefekt Anders Karlén (e-post: anders.karlen@ilk.uu.se; 070-1679177)

Länkar till regelverk och anvisningar:


https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Välkommen med din ansökan, som bör vara på engelska, senast den 16 augusti, UFV-PA 2021/690.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Efter överenskommelse Tillsvidareanställning