arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Medicinsk teknik, inriktning systembiologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 februari

 • Sök jobbet senast

  9 mars

Om jobbet

Universitetslektor i Medicinsk teknik, inriktning systembiologi, Institutionen för medicinsk teknik (IMT).
Tillsättningsprogram
Systembiologi är ett forskningsfält i gränslandet mellan biologi, medicin, matematik och datavetenskap. Inom fältet används matematiska modeller för att analysera experimentella och kliniska data. Systembiologi vid IMT är en teoretisk miljö utan egen klinisk eller experimentell verksamhet. Som universitetslektor i systembiologi delar du din tid mellan forskning, undervisning och samverkan, med fokus på forskning. I arbetsuppgifterna ingår självständigt arbete med matematisk modellering inom forskningsprojekt, handledning av doktorander och studenter, undervisning i systembiologirelevanta kurser, samt att söka externa anslag och att upprätthålla externa samarbeten. De forskningsprojekt som lektorn förväntas arbeta inom rör t ex storskalig modellering, användandet av kombinationer av mekanistiska modeller och bioinformatik. De huvudsakliga sjukdomsområdena rör diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och cancer. Vetenskaplig skicklighet: Du ska ha erfarenhet av forskning inom området systembiologi dokumenterad genom publicering av vetenskapliga originalartiklar. Du ska ha etablerat sig som självständig forskare visat genom att självständigt och i samverkan med andra ha sökt och erhållit projektspecifika forskningsanslag. Meriterande för anställningen är erfarenhet av internationell postdoktoral forskning. Särskilt meriterande för anställningen är upparbetade samarbeten med experimentella/kliniska forskargrupper, vilket kan exemplifieras med gemensamma publikationer. Särskilt meriterande är arbete med både data- och hypotesdrivna modeller, samt multinivåmodellering, gärna inom diabetes- eller cancerområdet. Bred programmeringsvana är meriterande för anställningen. Pedagogisk skicklighet: Krav för anställningen är dokumenterad pedagogisk erfarenhet av att undervisa på engelska. Meriterande är erfarenhet av att handleda doktorander och studenter samt att ha genomfört högskolepedagogiska kurser. Undervisningen sker på svenska och engelska.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen. Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning. Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen. Samverkansuppgiften är en integrerad del av lärosätets forsknings- och utbildningsuppdrag, där förmågan att använda samverkan med det omgivande samhället som ett medel för att stärka utbildningens och forskningens kvalitet, relevans, spridning, tillgängliggörande och nyttiggörande kan utgöra en bedömningsgrund. Samverkan inom utbildning visas genom förmåga och skicklighet i att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang, i syfte att säkra utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet. Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla. Du ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Läs mer och ansök här

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat