arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i medicinsk inflammationsforskning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Arbetsuppgifter


Innehavaren ska etablera sin verksamhet vid ITM, där det bedrivs forskning inom områden som cancer, hemostas, infektionsmedicin, virologi, immunologi (medfödd och adaptiv), reproduktionsmedicin, urologi, handkirurgi, bioinformatik, strålningsfysik och bilddiagnostik.

Institutionens profilering medför att flertalet forskargrupper bedriver translationell forskning, ofta i ett nära samarbete med hälso- och sjukvården i syfte att kunna överföra resultat från grundforskning till klinik. Innehavaren av forskningslektoratet i Medicinsk Inflammationsforskning förväntas att etablera och utveckla en egen framgångsrik forskningsverksamhet inom ämnesområdet. Innehavaren väntas också ta en ledande roll för att generellt förstärka och fördjupa kompetensen inom molekylära processer som ingår i inflammation, både på cellulär och molekylär nivå. I ett flertal av de ovan nämnda forskargruppernas projekt är studier av inflammatoriska mekanismer med hjälp av avancerad metodik av mycket stor betydelse varför innehavaren med fördel etablerar samarbete med institutionens olika forskargrupper

I arbetsuppgifterna ingår främst forskning, men också undervisning samt medverkan i de ledningsuppdrag som finns inom medicinska fakulteten. Anställningen innefattar forskning och undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, vilket förutsätter goda kunskaper inom ämnesområdet. Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som universitetslektor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt representera ämnet nationellt och internationellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. 

Behörighet


Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning).

Bedömningsgrunder


Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand pedagogisk skicklighet.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom goda resultat i forskning på nationell och internationell nivå inbegripet dokumenterad erfarenhet av medicinsk inflammationsforskning. Den sökande ska vara disputerad inom ämnesområde av relevans för anställningen. Sökanden bör ha publikationer av hög kvalitet publicerade med sökanden i senior position. Sökanden bör uppvisa förmåga att erhålla externa, konkurrensutsatta forskningsmedel. Vikt kommer fästas vid utvecklingspotential och forskningsprogram. Oaktat innehavarens specifika forskningsinriktning är det meriterande om forskningen även har en translationell karaktär för att på längre sikt definiera och lägga grunden till nya framtida diagnostiska metoder och behandlingsprinciper som kan implementeras i sjukvården. 

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning och handledning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Ledarskap visas genom dokumenterad administrativ skicklighet, inkluderande ledarskap, förmåga att organisera, utveckla och leda forskningsmiljöer.

Samverkan visas genom samarbetsförmåga samt till visad förmåga att interagera med det omgivande samhället.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor. 

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning: https://www.medicin.lu.se/lfn

Upplysningar


Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: +46-46-2228084, e-post: erik.renstrom@med.lu.se och fr.o.m. 1 januari av Kristina Åkesson, tel: +46-40-332370, e-post: kristina.akesson@med.lu.se samt prefekt Lars Dahlin, telefon +46 -40-331724, e-post: lars.dahlin@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Daniel Fagerholm, tel +46 46-222 17 89, e-post: daniel.fagerholm@med.lu.se  

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden. 

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning