arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Människa–datorinteraktion

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  11 november

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informatik och media är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Institutionen bedriver forskning och utbildning inom tre ämnesområden: informationssystem, människa–datorinteraktion (MDI) och medie- och kommunikationsvetenskap. MDI-forskningen inom institutionen har två huvudsakliga inriktningar: 1) interaktionsdesign med fokus på förkroppsligad interaktion; och 2) medieöverskridande social interaktion ur ett postdigitalt perspektiv, exempelvis studier av vardagsteknik ur ett kritiskt och genusteoretiskt fokus.

Undervisningen i MDI är förlagd inom kandidatprogrammen i informationssystem (180 hp) och medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik (180 hp), samt på masternivå inom masterprogrammen i MDI och MKIT (management, kommunikation och IT).

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning på grundnivå. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Inom MDI är forskningen ofta praktiskt inriktad och bedrivs i samarbete med olika samhällsaktörer.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av forskning i samverkan med näringsliv och samhälle. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

För ytterligare information:

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_overgangsao-riktlinjerrev2021-06-23.pdf till universitetets anställningsordning (övergångsregler)

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
- Redovisning av högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande
- Lista med referenspersoner
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Instruktioner för utformning av ansökan

Det är angeläget att instruktionerna ovan följs i största möjliga utsträckning.

Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till:

Registrator, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/3617.

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 100 % eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde 2022-08-01 eller efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Tomas Eklund, tel. 018-471 2876 samt professor Annika Waern, tel. 018-471 5145.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till fakultetshandläggare via samfak@samfak.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2021, UFV-PA 2021/3617.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2022-08-01 Tillsvidareanställning