arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i konstitutionell rätt

 • Ort

  Gotland

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  29 maj

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där ca: 200 personer har sin anställning. Verksamhet bedrivs i Uppsala och i Visby (Campus Gotland).

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas förutom föreläsningar, seminarier och andra interaktiva kursmoment, kursansvar, kursadministration, handledning, samt utveckling och uppdatering av undervisningsmaterial. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Undervisningen kommer främst att förläggas till första terminen på kursen Juridiskt grundår på Campus Gotland, som motsvarar Terminskurs 1 på juristprogrammet i Uppsala. De ämnesområden som ingår på första terminen är konstitutionell rätt, även komparativ, med fokus på svensk statsrätt och konstitutionell EU-rätt samt grundläggande folkrätt med fokus på mänskliga rättigheter och juridisk metodlära. Utöver undervisning på Juridiskt grundår kan undervisning på andra kurser bli aktuell t ex på Terminskurs 1 eller uppdragsutbildning.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Den som erbjuds denna anställning som universitetslektor kan i stället anställas som professor om den sökande i ansökan begärt det och har behörighet för en sådan anställning.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån.
Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

När universitetet ska anställa ny lärare ska den sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Yrkeserfarenhet från annan arbetsgivare än universitet inom aktuellt ämnesfält kan räknas som en merit. Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kollegor av betydande vikt.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Sådan skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Anställningsort Visby

Undervisning på kursen Juridiskt grundår är förenad med placering på Campus Gotland i Visby. Viss möjlighet kommer att finnas att utnyttja universitetets övernattningslägenhet i Visby, särskilt i samband med påbörjandet av anställningen. För att bli en del av institutionens undervisnings- och forskarmiljö kommer det vara möjligt med ett antal arbetsresor till Uppsala.

Läs mer om tjänsten och hur du söker här:
http://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=263202

Välkommen med din ansökan senast den 29 maj 2019, UFV-PA 2019/1188.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.