arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kemi, inriktning biokemi/bioteknik

 • Ort

  Karlstad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 maj

 • Sök jobbet senast

  14 augusti

Om jobbet

Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb
Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper med cirka 60 anställda. Institutionen består av fyra ämnen; byggteknik, kemi, kemiteknik samt miljö- och energisystem. Vi söker en universitetslektor i kemi, som kommer att undervisa i kemi och bedriva forskning inom biokemi/bioteknik.
Kemiämnet ansvarar för kurser inom ingenjörsutbildningar, lärarutbildningar, tekniskt- naturvetenskapligt basår samt på Läkemedelsanalys – kandidatprogram i kemi. Kandidatprogrammet är utvecklat i samarbete med den forskning som bedrivs inom kemiämnet. Kurser inom programmet liksom de flesta kurser inom kemi ges som både distans- och campuskurser.
Ämnet kemi bedriver forskning inom analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemi samt kemididaktik. Med kompetens inom biokemi/bioteknik kan en forskare samverka med olika grupperingar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och forskning samt administration kopplat till dessa.
Behörig för anställningen är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i kemi, med inriktning mot biokemi/bioteknik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För att läsa mer om anställningen, arbetsuppgifter, behörighetskrav och bedömningsgrunder, se hela annonsen på: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:483247/iframeEmbedded:0/where:4">https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:483247/iframeEmbedded:0/where:4
------------------------------------------------------
Karlstad University has a total of approximately 1,400 employees and 19,000 students spread across two inspiring campus environments in Karlstad and Arvika. More information about us at: kau.se/en/work-with-us
The Faculty of Health, Science and Technology houses the Department of Engineering and Chemical Sciences, with approximately 60 employees. The department comprises the subjects of Building and Construction Engineering, Chemistry, Chemical Engineering and Energy and Environmental Technology. We are now accepting applications for a senior lecturer in Chemistry. The position comprises teaching Chemistry, as well as conducting research within Biochemistry/Biotechnology.
The discipline of Chemistry is responsible for courses in engineering programmes, teacher programmes, the preparatory year for technical and science subjects and Drug Analysis - Bachelor Programme in Chemistry. The bachelor programme is designed in consultation with the research conducted in Chemistry. Courses within the programme, as well as most courses in Chemistry, comes in both on-campus variants and as distance learning courses.
Within the discipline of Chemistry, research within Analytical Chemistry, Biochemistry, Physical Chemistry and Chemistry Education is conducted. A researcher with expertise in both Biochemistry and Biotechnology can cooperate with different teams.
The main duties are teaching and conducting research, as well as any related administration work.
To be eligible for the position, applicants are required to have demonstrated teaching skills, hold a PhD in Chemistry, specialising in Biochemistry/Biotechnology, or equal scientific or other professional qualifications deemed relevant to the nature of the position and the duties included therein.
For further information, see the full advertisement: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:483247/iframeEmbedded:0/where:4">https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:483247/iframeEmbedded:0/where:4

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön