arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i historia med inriktning mot lärarutbildning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Till institutionen för idé- och samhällsstudier söker vi nu en universitetslektor i historia med inriktning mot lärarutbildning.

Anställningen är på heltid och tillsvidare med start 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning som äger rum såväl på campus som på internetbaserade kurser. Undervisning sker till stor del inom lärarutbildning i historia, men även inom övriga kurser i historia och inom institutionens kurser inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna.

I anställningen ingår under de fyra första åren 50 % utbildningsvetenskaplig forskning i historia med inriktning mot lärarutbildning, 40% undervisning/administration och 10% kompetensutveckling. Efter de fyra inledande åren ingår i anställningen 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används i normalfallet till forskning och arbete med ansökningar om externa forskningsmedel, och universitetslektorer förväntas bidra till utvecklingen av ämnet genom att aktivt söka extern finansiering för forskning. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet

Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Förmåga att undervisa på svenska (eller annat skandinaviskt språk) inom ett år från anställningens början är ett krav för anställningen. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift utgör också ett krav.

Bedömningsgrunder för urvalet

Bedömningsgrunder för urvalet är: Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnet historia, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag samt god samarbetsförmåga.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med omgivande samhälle

Då en betydande del av anställningen under de första åren utgörs av forskning i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, relevans och genomförbarhet viktiga bedömningskriterier.  Den sökandes forskningsplan ska tydligt behandla utbildningsvetenskapliga frågeställningar kopplade till historia, till exempel utbildningshistoria eller historiedidaktik.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid förmåga att erhålla externa forskningsmedel och vid vetenskapliga publikationer med peer review.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom utbildningsvetenskaplig forskning som är relevant för området historia med inriktning mot lärarutbildning. Vid denna bedömning av vetenskaplig skicklighet ska stor vikt fästas vid forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, relevans och genomförbarhet.

Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid erfarenhet av och skicklighet inom ämnesområdet historia med inriktning mot lärarutbildning (inklusive VFU-besök inom lärarutbildning i historia).

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Vikt ska därför fästas vid god samarbetsförmåga.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf.

Ansökan

Ansökan görs via vårt e-rekryteringssystem Varbi och ska vara inkommen senast 31 maj 2021.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf.

Notera att digitala kopior av publikationer samt en forskningsplan ska bifogas till ansökan.

Övrig information

Anställningen är på heltid och tillsvidare med tillträde 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

I ämnet historia finns för närvarande fler manliga lärare än kvinnliga och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreträdare Anna Larsson (090-7865424, mailto:anna.larsson@umu.se), ämneskoordinator Jacob Stridsman (090-7866094, mailto:jacob.stridsman@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, mailto:jonas.nilsson@umu.se).

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning