arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Halvledarmaterial

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 januari

 • Sök jobbet senast

  2 mars

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetslektor i Halvledarmaterial 

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Innehavare av denna anställning ska kunna bedriva undervisning på grundnivå och avancerad nivå och måste således ha relevant utbildning för att kunna planera, utveckla, genomföra och examinera kurser. Vidare skall han/hon bedriva egen forskning inom området materialvetenskap, särskilt metalloxider och nanostrukturer, inkluderande de tvådimensionella nano-materialen grafen och grafen-oxid. Denna forskning är fokuserad mot design och tillverkning av nya kompositmaterial för att kunna utveckla avancerade gas- och bio-sensorer, tryckt och transparent elektronik samt optoelektronik (LEDar etc.). För att kunna tillverka sådana strukturer så krävs att innehavaren av denna anställning har kompetens inom atmospheric pressure metalorganic chemical vapor deposition (APMOCVD), spin-coating, drop-cast från lösning samt screen-printing tekniker. Vidare skall innehavaren av denna anställning ha erfarenhet/kompetens inom olika karakteriseringsmetoder såsom ytstrukturella och optiska tekniker; högupplösande röntgen-diffraktion (XRD), Raman spektroskopi, atomkrafts-mikroskopi (AFM) och svepelektron-mikroskopi (SEM), fotoluminescens (PL) och katodoluminescens (CL). Innehavare av denna anställning skall kunna kommunicera forskningsresultat till en bred publik, inklusive studenter, organisationer inom offentlig och privat sektor samt till industriella intressenter. Vidare syftar pågående forskningsverksamhet till kommersialisering av relevanta forskningsresultat, därför ska du ha erfarenhet av sådan verksamhet.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra universitetslektorer inom IFM är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12658&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Visstidsanställning, 11 månader 30 dagar. Ej specificerat