arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i grismedicin

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 februari

 • Sök jobbet senast

  24 april

Om jobbet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Ämnesbeskrivning

Grismedicin omfattar alla aspekter av grisens medicinska sjukdomar inkluderande kliniska tecken, patogenes, patologi, diagnostik, behandling och profylax, både på individnivå och på besättningsnivå.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen
 • utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
 • utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
 • handleda doktorander och kandidater under specialistutbildning
 • söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
 • samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
 • medverka aktivt i kliniskt arbete
 • utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
 • bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
 • kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle.

Behörighet

Innehavaren ska
 • ha veterinärexamen
 • ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
 • ha doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
 • ha erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå
 • ha dokumenterad aktuell klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
 • ha goda kunskaper i engelska
 • ha svenska som arbetsspråk
*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning samt forskningens relevans och utvecklingspotential för fakulteten
 • förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
 • förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
 • docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
 • innehavande av internationell specialistkompetens (diplomate) inom ett för anställningen relevant ämne
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
 • handledning och examination på grund- och avancerad nivå
 • förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
 • pedagogisk vision och reflektion
 • högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper

Vidare beaktas skicklighet i

 • att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
 • att kommunicera och samarbeta internt
 • klinisk verksamhet inom ett för anställningen relevant ämnesområde
 • att samverka med externa intressenter och omgivande samhälle
 • att kommunicera forskning och utvecklingsarbete
 • att förmedla rådgivning i ämnet
Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:

2023-04-24

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat