arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i fysiologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 september

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vid institutionen för neurovetenskap bedrivs grundforskning och klinisk forskning rörande nervsystemets sjukdomar, funktion, utveckling och reparationsmekanismer.

Institutionen har ca 160 anställda och 90 doktorander samt ytterligare drygt 100 affilierade forskare. Verksamheten bedrivs dels vid Uppsala universitets biomedicinska centrum (http://www.bmc.uu.se) och dels vid Akademiska sjukhuset. Institutionens forskare har omfattande nationella och internationella samarbeten. För mer information se http://www.neuro.uu.se.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnet fysiologi beskriver principerna för styrning och kontroll av de biologiska processerna på cellnivå och i kroppsorganen samt hur kroppsorganen interagerar för att hålla livsprocesserna i balans (homeostas). Ämnet är inom medicinska fakulteten och omfattar då främst humanfysiologi.

Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning och administration inom fysiologi. I undervisningsuppgifterna ingår kursansvar, kursadministration samt handledning av studenter på alla utbildningsnivåer. Kursansvar och undervisning avser främst fysiologi- och professionell utveckling-kurser. Handledning av fördjupningsprojekt i fysiologi inom receptarieprogrammet och apotekarprogrammet. Även undervisning i andra kurser ingår. Vidare ingår att självständigt utveckla och leda en forskningsgrupp samt aktivt söka finansiering från externa nationella och internationella finansiärer. I arbetsuppgifterna ingår att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt och att delta i institutionens verksamhet genom bl.a. administrativa uppdrag i kommittéer.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet i lika mån. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt fästas vid forskningsmeriter inom experimentell fysiologi. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet kommer särskild vikt fästas vid undervisningserfarenhet inom ämnet humanmedicinsk fysiologi och dokumenterad pedagogisk kompetens i fysiologi.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 21 § AO §. Se även 7 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 8.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: universitetslektor Markus Sjöblom, epost: markus.sjoblom@neuro.uu.se. Telefon: 018-471 4186.

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar, se: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 15 november 2021, UFV-PA 2021/3346.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Efter överenskommelse Tillsvidareanställning