arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i företagsekonomi, särskilt redovisning och finansiering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 september

 • Sök jobbet senast

  14 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Anställningen är placerad på Campus Gotland i Visby.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, examination, kursadministration, uppsatshandledning samt handledning av doktorander. Det ingår även att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Den undervisning som ingår i anställningen är huvudsakligen inriktad på redovisning och finansiering men inkluderar även närliggande undervisningsområden i företagsekonomi. Innehavaren av anställningen ska kunna undervisa inom nämnda ämnesområden från anställningens början på såväl grund- som avancerad nivå. Även undervisning inom metodfrågor, såväl kvalitativ som kvantitativ metod ingår.

Ledningsuppdrag kan förekomma och innehavaren ska därför vara beredd att ta på sig kurs- och programansvar. Detta kan också innebära tvärvetenskaplig samverkan inom ramen för Liberal Arts. Innehavaren av anställningen förväntas att aktivt bidra till utveckling av nya kurser inom Campus Gotland, dels för Företagsekonomiska institutionen men även för kursverksamhet som spänner över olika fakulteter på campuset.

Behörighetskrav: Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. För behörighet krävs dokumenterad erfarenhet av att undervisa inom externredovisning, ekonomistyrning och finansiering.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens forskningsmeriter inom redovisning och finansiering samt förmågan att självständigt initiera och bedriva forskning. Publicering i välrenommerade tidskrifter och dokumenterat goda resultat av förmågan att erhålla externa forskningsanslag är meriterande.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens undervisningsmeriter och medverkan i kursutveckling inom ämnet företagsekonomi och inom ekonomrelaterade utbildningar. Den sökande ska ha erfarenhet att undervisa med hjälp av en bred uppsättning undervisningsmetoder. Det är meriterande om den sökanden har visat intresse och har erfarenhet av Liberal Arts-baserad utbildning.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmågan att integrera undervisningen med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kollegor av betydande vikt.

För fullständig annons följ länken https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=285740

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Jenny Helin, tel 0498-108398.

Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2019, UFV-PA 2019/1327. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.