arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i företagsekonomi m inr mot redovisning/revision

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 november

 • Sök jobbet senast

  22 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar två anställningar som
universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning/revision
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.

Tillsättningsprogram
Avdelningen för Företagsekonomi är en stark miljö för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning. Vi utbildar mycket eftertraktade ekonomer inom ramen för våra civilekonomprogram, våra fristående kurser och vårt internationella mastersprogram. Vi är också en internationell miljö, med ett omfattande kursutbud på engelska för inresande studenter samt ett stort nätverk av partneruniversitet över hela världen. Avdelningen bedriver forskning inom en rad olika projekt som spänner över det komplexa och mångfasetterade ämnet Företagsekonomi.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva och leda undervisning inom både redovisning och revision såväl på grundläggande som avancerad nivå samt inom kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Arbetet består huvudsakligen av undervisning, uppsatshandledning och examination. Vidare förväntas innehavaren av anställningen ta kursansvar vid avdelningen samt tillsammans med kollegor aktivt bidra till pedagogisk utveckling. Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom redovisning och revision är ett krav för anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet från olika undervisningsformer som exempelvis föreläsningar, case-metodik, seminarier samt handledning av självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå är särskilt meriterande för anställningen. Meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet i både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Vidare är dokumenterad pedagogisk skicklighet från kursutveckling meriterande. Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska, varför ett krav är att den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Inom avdelningen bedrivs forskning om hur institutionella och ekonomiska faktorer påverkar redovisningsval och revisionskvalitet. Det kan exempelvis handla om tillämpning och efterlevnad av normering och reglering, men även omfattning och innehåll i upplysningar och frivillig rapportering samt revisorers rapportering och agerande. Empiriskt genomförs studier inom såväl privat som offentlig sektor. Ett krav för anställning är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom både redovisning och revision. Meriterande är skicklighet gällande användning av både kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och analys samt skicklighet att publicera i internationella, för anställningen relevanta, tidskrifter.

Inom institutionen prioriteras nära samverkan med företag och andra organisationer inom såväl undervisning som forskning. Dokumenterad skicklighet i att samverka med externa aktörer är därför meriterande.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat