arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i etnicitet och migration till REMESO

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  2 januari

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som universitetslektor i etnicitet och migration, 50%, med placering vid Institutionen för kultur och samhälle

Tillsättningsprogram

Inom avdelningen och institutet REMESO (Research on Migration, Ethnicity and Society), vid Institutionen för Kultur och Samhälle, IKOS, bedrivs utbildning och forskning. Utbildningen bedrivs huvudsakligen i relation till samhälls- och kulturfrågor, samt till frågor kring globalisering, migration, etnicitet och arbetslivets omvandling. Utbildningsverksamheten domineras av kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys samt det internationella mastersprogrammet Ethnic and Migration Studies. Forskning och forskarutbildning bedrivs huvudsakligen inom migration, etnicitet och samhälle, med en mängd skilda inriktningar. Institutionen har sitt säte i Norrköping.

REMESO kombinerar breda samhälls- och kulturvetenskapliga utbildningar med spetsforskning inom fältet migration och etnicitet. Utöver grundutbildning finns en forskarutbildning i etnicitet och migration samt en internationell Graduate School for Studies on Migration, Ethnicity, and Society. REMESO är en internationell miljö där arbetsspråken är såväl svenska som engelska.

I anställningen som universitetslektor ingår att bedriva undervisning, även forskning och administrativa ledningsuppdrag kan ingå. Den aktuella anställningen innebär undervisning inom kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys och det internationella masterprogrammet Ethnic and Migration Studies. Dessutom kan ytterligare undervisningsuppdrag på grund- och avancerad nivå inom IKOS och andra institutioner vid Linköpings universitet ingå. Forskning möjliggörs genom att framgångsrikt delta i projekt- och programansökningar till forskningsfinansiärer, vilket kan medföra en utökning av anställningens omfattning.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom ett eller flera av följande forskningsfält är ett krav för anställningen: migration, etnicitet, integration samt utbildnings- och arbetslivsfrågor.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten är kvantitativa mått på de sökandes produktion och spridning av betydelse, men större avseende fästs vid överväganden av forskningens kvalitet, alltså vid analytiskt och tolkningsmässigt djup, originalitet, teoretisk skärpa, begreppsutveckling, samt förmåga att formulera kritiska och fruktbara forskningsfrågor. Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att anlägga ett kritiskt och tvärvetenskapligt förhållningssätt till samhällsvetenskaplig forskning inom för anställningen relevanta områden. Krav är vidare dokumenterad vetenskaplig skicklighet i kvantitativ metod.

Undervisning inom anställningen omfattar samhälls- och kulturteori, etnicitets-, integrations-, migrations-, utbildnings och arbetslivsfrågor samt såväl kvantitativ samt kvalitativ samhällsvetenskaplig metod.

Krav för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet i att anlägga ett kritiskt och tvärvetenskapligt förhållningssätt till samhällsvetenskaplig utbildning, samt i kvantitativ analys och metod. Krav för anställningen är, slutligen, dokumenterad pedagogisk skicklighet i undervisning i heterogena studentgrupper.

Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ett eller flera av områdena samhälls- och kulturteori, etnicitets-, integrations-, migrations-, utbildnings- och arbetslivsfrågor samt såväl kvantitativ som kvalitativ samhällsvetenskaplig metod.

Särskilt meriterande för anställningen är, slutligen, dokumenterad skicklighet i att koppla bred samhälls- och kulturvetenskaplig utbildning till forskning inom fältet migration och etnicitet.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska och engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten, i andra hand den vetenskapliga skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra universitetslektorer inom Institutionen för kultur och samhälle är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17336&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat