arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Diagnos och prognostik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  22 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

universitetslektor i Diagnos och prognostik

med placering vid avdelningen för Fordonssystem, Institutionen för systemteknik

Beskrivning av ämnesområdet
Kärnan i ämnet är klassificering av olika beteenden hos ett system och igenkänning av felaktiga, oönskade eller farliga situationer. Därvid utnyttjas en kombination av modellbaserade och datadrivna metoder, och typiska verktyg är fysikens ekvationer och deras struktur samt maskininlärning som integreras med metoder från statistik och logik. Med en ökande grad av autonoma och uppkopplade system, såsom inom transport, energi och industri ökar behovet av att kunna maximera effektiviteten, tillgängligheten och tillförlitligheten hos dessa system. Ett autonomt system bör på egen hand kunna identifiera och hantera olika typer av ovanliga situationer, störningar och fel som resulterar i försämrad prestanda för att kunna agera säkert och förutsägbart. Direkt relaterade viktiga områden är feltolerant reglering och prediktivt underhåll. Maskininlärning är en samling metoder som har visat sig kraftfulla att kunna modellera information i data. Ett problem med tekniska dynamiska system är att det i vissa fall är svårt, eller till och med omöjligt, att samla in träningsdata som representerar alla scenarier som modellen ska kunna hantera. Dessa scenarier inkluderar sådana som sällan eller aldrig inträffat, exempelvis ovanliga felfall eller kritiska olyckor. Samtidigt finns ofta mycket kunskap om systemen i form av olika matematiska modeller och insikter om grundläggande fysikaliska samband om hur systemet fungerar.

Anställningen är placerad vid institutionen för systemteknik (ISY), på avdelningen för fordonssystem, och är en del av det strategiska forskningsområdet inom IT och mobil kommunikation, ELLIIT (www.liu.se/elliit), ett partnerskap mellan Linköpings universitet, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola. Innehavaren av anställningen förväntas bidra till ELLIIT:s bredare mål inom forskning, forskarutbildning, samverkan och dissemination.

Avdelningen bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom framdrivning, säkerhet, autonomi, elektrifiering, diagnos och prognostik.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifterna för anställningen är att bedriva egen och oberoende forskning inom diagnos och prognostik på internationell nivå, att bygga upp ett externfinansierat forskningsprogram, och att samverka med industri och samhälle kring forskningsfrågor och data. Det ingår också att handleda doktorander och examensarbetare, samt att undervisa och utveckla nya kurser på avdelningen. Administrativt arbete ingår i mindre omfattning.

Undervisningen och arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera på både svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.


Läs mer om tjänsten och ansök
Du hittar mer information om tjänsten och kan ansöka på länken nedan.

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17499&rmlang=SE

Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 22 december. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Lika villkor
Flertalet av våra universitetslektorer inom Institutionen för systemteknik är män. Därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat