arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Datalogi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 januari

 • Sök jobbet senast

  17 februari

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i Datalogi

med placering vid Institutionen för datavetenskap

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnesområdet Datalogi omfattar både tillämpad och teoretisk forskning. På Laboratoriet för Programvaruteknik (PELAB) har vi forskat sedan 80-talet, bl. a. inom kompilatorteknik, automatisk felsökning och ekvations-baserade objektorienterade språk för modellering av cyberfysiska system. Forskningen är både teoretisk och tillämpad i samarbete med företag och universitet inom Europa och övriga världen.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifterna kommer bestå i att
 • bedriva forskning inom ekvations-baserade objektorienterade programspråk för modellering och simulering av cyberfysiska system. Speciellt inom verifiering, felsökning och verktygsintegration.
 • bedriva forskning inom formell specifikation av krav för cyberfysiska system
 • bedriva forskning inom simuleringsbaserad verifiering av krav för cyberfysiska system
 • implementera och integrera forskningsresultat i modellkompilatorn och utvecklingsomgivningen för OpenModelica.
 • handleda doktorander och examensarbetare som använder OpenModelica i sin forskning.
 • delta i och koordinera forskningssamarbeten med företag,
 • delta i och koordinera internationella forskningsprojekt inom Europa.
 • aktivt delta i att söka finansiering av forskning, både tillämpad och teoretisk.
 • leda forskningsprojekt med industri och akademi i samverkan.
 • utveckla och leda utbildning inom programvaruteknik, speciellt testning och arkitektur.
Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där beprövad erfarenhet inom en profession är väsentlig.

Bedömningsgrunder
Läs mer på https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17800&rmlang=SE 

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från tekniska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Eftersom många av våra externa sakkunniga är internationella ser vi helst att din ansökan skrivs på engelska. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 februari 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Lika villkor
Flertalet av våra lektorer inom Institutionen för datavetenskap är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat