arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i biologi med inriktning mot växtbiokemi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  7 december

Om jobbet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Institutionen för växtförädling
Institutionen för växtförädling, vid SLU i Alnarp arbetar med forskning, utbildning ochinnovationsarbete. Fokus ligger på verksamheter som är av strategisk betydelse för grödor med en hållbar och lönsam produktion av växtbaserade livsmedel, foder och industriprodukter i ett föränderligt klimat. Institutionen utgör en multidisciplinär, innovativ och kreativ miljö som arbetar med nuvarande och framtida utmaningar. Läs mer om institutionen här:

Ämnesbeskrivning


Ämnet för anställningen är biologi med inriktning mot växtbiokemi och dess tillämpningar inom biologiskt relevanta områden. Det inkluderar användningen av biokemi och molekylärbiologisk forskning för att bättre förstå kvalitativa och kvantitativa aspekter av växtfysiologi och växtlagringsprodukter.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn skall inom ämnet:
 • utveckla, leda och bedriva internationellt framgångsrikt forskning
 • utveckla, leda och bedriva undervisning och examination på grundnivå ochavancerad nivå
 • aktivt bedriva handledning av doktorander inom forskarutbildningsämnen därväxtbiokemi ingår
 • aktivt söka nationell och internationell forskningsfinansiering i konkurrens ochpublicera vetenskapliga peer reviewed-artiklar
 • bedriva forskningsbaserat samarbete med forskare inom och utanför SLU
 • kommunicera forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till det omgivandesamhället
 • bidra till SLU:s utvecklingsmål om hållbar jordbruksproduktion
 • bidra till fakultetens strategiska utveckling genom administrativa uppdrag inomämnesområdet, institutionen och fakulteten

Behörighet

Sökanden ska:
 • inneha en doktorsexamen inom ett relevant ämne för anställningen, t.ex. biologi,växtbiokemi eller molekylärbiologi
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen och ha visat förmåga att ikonkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • ha erfarenhet av att publicera sin forskning i för ämnet relevanta högkvalitativainternationella tidskrifter
 • ha visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivåinklusive handledning av forskarstuderande
 • ha erfarenhet av forskningssamarbeten
 • ha genomgått högskolepedagogisk utbildning på minst 10 veckors heltidsstudier ellerpå annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Lektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. I och med att universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta och undervisa på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna för denna anställning kommer i första hand att baseras på i vilken grad den sökande besitter de för tjänsten angivna kvalifikationerna.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer följande att beaktas:
 • förmåga att självständigt initiera och leda innovativ forskning, särskilt inom detaktuella forskningsområdet
 • förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering i konkurrens
 • förmåga att publicera i vetenskapliga tidskrifter eller böcker
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet kommer följande att beaktas:
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen
 • erfarenhet av handledning av doktorander och examination av studenter
Vid bedömningen av andra färdigheter kommer följande att beaktas:
 • förmåga att utveckla och leda vetenskaplig verksamhet och personal påuniversitetsnivå
 • förmåga att samverka, kommunicera och samarbeta med relevanta intressenter ochomgivande samhället
 • förmåga att kommunicera pågående forsknings- och utvecklingsarbeten
Vid bedömning av kandidatens kvalifikationer kommer lika stor vikt att läggas på undervisnings- och forskningsskicklighet. Efter bedömningsgrunderna kommer även personliga egenskaper och personlig lämplighet att beaktas.

Sista ansökningsdatum:

2022-12-07

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat