arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i arbetsterapi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 december

 • Sök jobbet senast

  26 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt. HMV är lokaliserat i Linköping och Norrköping.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/hmv

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
ledigförklarar en anställning som 
 
Universitetslektor i arbetsterapi 
 
med placering vid Institutionen för hälsa, medicin och vård 
 
Ämnesområde 
Arbetsterapi 
 
Beskrivning av ämnesområdet 
Arbetsterapi innefattar kunskap om människans görande i dagliga aktiviteter och delaktighet i sin livsmiljö i relation till hälsa och utveckling. Målgruppen för arbetsterapi är personer med funktionsnedsättningar eller personer som av andra orsaker upplever begränsningar i sina vardagsaktiviteter. Samspelet mellan människa och miljö är centralt och forskningen rör vilka konsekvenser som funktionsnedsättningar och hinder eller möjligheter i miljön har för individers aktivitet och delaktighet. Vidare studeras hur arbetsterapeutiska insatser kan utformas för att främja aktivitet, delaktighet och hälsa.
 
Arbetsuppgifter 
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. 
Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer. 
 
Arbetsterapeutexamen är ett krav för anställningen då huvuddelen av undervisningen kommer att vara inom Arbetsterapeutprogrammets teoretiska och verksamhetsförlagda utbildning. Meriterande är erfarenhet av undervisning inom programmet samt en pågående forskningsaktivitet riktat mot interventionsforskning. Meriterande är också erfarenhet av kliniskt arbete inom rehabilitering på specialistnivå.

Stor vikt läggs också vid samarbetsförmåga då samverkan sker både inom den egna enheten, inom institutionen, med övriga enheter inom Linköpings universitet samt med region/kommun.

Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska.

Behörighet 
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 
 
Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen. 
 
Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där beprövad erfarenhet inom en profession är väsentlig. 
 
Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. 
 
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. 
 
För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning. 
 
Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen. 
 
Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska. 

Tillträde

Efter överenskommelse.

Omfattning

Heltid, tillsvidare

Lön Universitetet tillämpar individuell lönesättning.  Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

 Ansökningsförfarande Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 26 januari 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.  Publikationer, pdf- eller word-format tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping.

 
Lika villkor 
Flertalet av våra universitetslektorer inom Institutionen för hälsa, medicin och vård är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat