arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Analytisk kemi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 oktober

 • Sök jobbet senast

  16 november

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetslektor i Analytisk kemi.

Arbetsuppgifter

Anställningen som universitetslektor i Analytisk är delad mellan Kemiavdelningen vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) (50 %) och avdelningen Tema Miljöförändring (Tema M) vid Institutionen för Tema (50 %).

Den huvudsakliga undervisningen vid IFM kommer att ske inom analytisk kemi, men även undervisning i grundläggande kurser inom allmän kemi kan förekomma. Kurserna i analytisk kemi omfattar ämnesområdena titrering, spektroskopi, analytisk elektrokemi, kromatografi, masspektrometri och kemometri. Förutom föreläsningar där teori gås igenom ingår ansvar för laborationskurser och visst underhåll av instrumentering. Innehavaren förväntas även bidra till utveckling av utbildningen i analytisk kemi.

Undervisningen vid Tema M bygger ofta på kurser som är organiserade utifrån samhällsutmaningar och därför finns inslag av många ämnesområden i flertalet kurser. Undervisningen kan omfatta olika delar inom miljövetenskap, naturgeografi och tematisk naturvetenskap.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen. Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där beprövad erfarenhet inom en profession är väsentlig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Samverkan inom utbildning visas genom förmåga och skicklighet i att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang, i syfte att säkra utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet.

Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.

Det är önskvärt att sökande med annat modersmål än svenska kan undervisa på svenska inom två år från det att innehavaren tillträtt anställningen.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Vid denna tillsättning råder jämn könsfördelning.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17264&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat