arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i akvatisk ekologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning.

Undervisningen förväntas uppgå till cirka 30% för universitetslektorer och drygt 20% för sökande som uppnått professorsnivå. Därtill kommer handledning av examensarbetare och doktorander. Institutionsgemensamma uppgifter kan komma ingå i anställningen och tjänsteinnehavaren förväntas också samverka med myndigheter, organisationer och övriga samhället. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras med tiden.

Forskningen ska knyta an till den forskning som för närvarande bedrivs på enheten, och förstärka rådande inriktningar genom breddning eller fördjupning. Anknytningen till befintliga forskningsinriktningar på enheten för akvatisk ekologi kan med fördel kombineras med utveckling av nya forskningsområden. Den anställde förväntas arbeta aktivt med att söka extern finansiering av forskningen.

Till tjänsten kommer att knytas en doktorandtjänst och ett startanslag.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (enligt högskoleförordningen 4 kap 4§). Särskild behörighet för denna tjänst är avlagd doktorsexamen i akvatisk ekologi, eller motsvarande ämne som finnes relevant för tjänstens inriktning.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder


- Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen och ha dokumenterad hög vetenskaplig skicklighet inom akvatisk ekologi, dvs limnologi och/eller marin ekologi.
- Den sökandes forskningsprofil ska komplettera och ha anknytning till befintlig forskning inom enheten för akvatisk ekologi.
- Den sökande ska ha dokumenterad god förmåga att erhålla nationella eller internationella forskningsanslag.
- Den sökande ska ha varierad och dokumenterad undervisningsskicklighet inom universitet på grund- och avancerad nivå, inklusive forskarutbildning.
- Den sökande ska ha mycket goda kunskaper i engelska med god kommunikativ förmåga.
- Erfarenhet av att handleda doktorander är meriterande.
- Dokumenterad förmåga att samverka med omgivande samhället och kommunicera vetenskap är meriterande.
- Lednings- och administrativ skicklighet är meriterande.
- Personliga egenskaper som efterfrågas är kreativitet, stark drivkraft, samarbetsförmåga, öppenhet, uthållighet, intresse och fallenhet att undervisa, förmåga att dela med sig av kunskap och att samarbeta inom och utom akademin, förmåga att respektera sin omgivning samt förmåga att ge konstruktiv återkoppling.

Bedömning av de sökande kommer att ske baserat på vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur sökande kan stärka och komplettera enhetens/institutionens forskning och undervisning och gagnas av tillgänglig infrastruktur.

Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmaste åren, samt redogöra för hur de kan bidra till, stärka och förnya nuvarande forskning på enheten. Vetenskapliga meriter kommer huvudsakligen bedömas utifrån antal expertgranskade vetenskapliga publikationer samt kvalitén av dessa.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Sökande ska presentera en pedagogisk portfölj där de beskriver sin pedagogiska grundsyn och undervisningsstrategi samt hur de kan bidra till undervisningen vid enheten och institutionen.

Stor vikt läggs även på samarbetsförmåga med forskande och undervisande personal, internt och externt.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2021-01/lunds-universitets-anstallningsordning-201215.pdf.

Befodran

En högt meriterad universitetslektor kan efter anställningens början ansöka om befordran till professor.

Ansökans utformning och innehåll

Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens http://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss/for-dig-som-soker-lararanstallning. Ladda upp ansökan som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast möjligt efter överenskommelse. Tillsvidareanställning