arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i programmering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 november

 • Sök jobbet senast

  20 december

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning och utbildning inom naturvetenskap, tillämpad matematik, maskin- och materialvetenskap, byggvetenskap, samt datavetenskap och medieteknik. Teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle är grundläggande för verksamheten. På fakulteten bedrivs samhällsrelevant forskning och studenterna får i stor utsträckning tidig anknytning till sitt framtida arbetsliv.
Institution
Vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, arbetar 60 lärare och forskare. Institutionen har en internationell prägel med medarbetare från ett tjugotal olika länder.
DVMT erbjuder åtta kandidatprogram och tre masterprogram inom medieproduktion, datavetenskap, datateknik och informatik, samt ett högskoleingenjörsprogram inom datateknik och mobil IT. Våra utbildningar, såväl som våra forskningsaktiviteter, har en tät koppling till omgivande samhälle och näringsliv. De flesta av våra utbildningar erhöll högsta betyg i Universitetskanslerämbetets senaste kvalitetsutvärdering.
Vid institutionen bedrivs teknisk och samhällsrelevant forskning, så som inom området Internet of Things and People (IoTaP) som behandlar uppkopplade föremål i vår omgivning, speciellt ur ett användarperspektiv. Flera av institutionens forskare är aktiva inom forskningssamarbetet Software Center, där Malmö universitet är en partner. Inom Computational Media Lab engagerar sig forskare i utvecklingen av digitala medier, kommunikationsformer och social interaktion. Ett annat centralt fält av institutionens forskning är digitalisering av kollektivtrafik i anknytning till K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.
För mer information om DVMT:s verksamhet, se http://mah.se/dvmt
Innehåll och arbetsuppgifter
En universitetsadjunkt bedriver i normalfallet undervisning med kursansvar, planerar utbildning, sköter examination på grundnivå, bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete, samverkar på ett aktivt sätt med det omgivande samhället samt är i varierande grad delaktig i forskning. Inom ramen för anställningen kommer du i första hand undervisa på våra kandidatprogram i datavetenskap. Mer specifikt kommer du undervisa i kurser inom programmeringskurser samt handleda i olika projektkurser. Beroende på din profil kan du även komma att undervisa inom spelutveckling samt med kurser inom vårt högskoleingenjörsprogram Datateknik och Mobil IT. 
Behörighet
Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.
För denna anställning krävs specifikt:
 • Masterexamen eller civilingenjörsexamen inom ämne som är av betydelse för anställningen
 • Förmåga att undervisa och examinera på engelska och svenska.
 • Dokumenterad erfarenhet av objektorienterad programmering

Bedömningsgrunder

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses

 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Ansökan

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-12-20
Ansökan skall innehålla:
 • Personligt brev
 • Styrkt meritförteckning
 • Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 • Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
 • De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 • Referenser
Se annons i sin helhet på vår hemsida