arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två doktorander i företagsekonomi, inriktning redovisning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  29 november

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – företagsekonomi är ett av dem.

Doktorandtjänsten kommer knytas till ämnet företagsekonomi vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Handelshögskolan har 130 anställda och 2800 studenter som fördelas på 18 utbildningsprogram. Inom ämnet företagsekonomi arbetar sju professorer och nio doktorander varav flera är kopplade till den mångvetenskapliga forskningsenheten CTF – Centrum för tjänsteforskning (https://www.kau.se/ctf). CTF är ett världsledande forskningscenter vars forskning är inriktad mot ett antal områden som anknyter till tjänsteverksamheter.

De utlysta tjänsterna är inom det företagsekonomiska delämnet redovisning som inkluderar externredovisning, revision, internredovisning och ekonomistyrning.

Utbildning och arbetsuppgifter

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, inklusive doktorsavhandling. I anställningen som doktorand kan även viss institutionstjänstgöring, till exempel i form av undervisning, ingå om det är i linje med institutionens förutsättningar och behov. Doktoranden förväntas engagera sig i det dagliga arbetet vid ämnet och institutionen.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i företagsekonomi har den som inom fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng bedrivit studier om minst 120 högskolepoäng i företagsekonomi. Av studierna på avancerad nivå skall minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå utgöras av företagsekonomi, varav 15 högskolepoäng är ett självständigt arbete.

Bedömningsgrunder är studieresultat på avancerad nivå, där den vetenskapliga kvaliteten på det självständiga arbetet tillmäts särskild betydelse. Meriterande är studier på avancerad nivå med inriktning mot externredovisning, revision, internredovisning eller ekonomistyrning. Meriterande är även vetenskapligt arbete inom dessa inriktningar genomfört efter examen. I bedömningen beaktas muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska och den bifogade avsiktsförklaringen. I bedömningen vägs in att lärosätet föredrar en doktorand med inriktning externredovisning/revision och en med inriktning internredovisning/ekonomistyrning.

Antagning

Antagning till forskarutbildning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Antagning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef eller motsvarande.

Ansökan ska innehålla:


- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen
- Meritförteckning (CV), med vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.
- Kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande
- Examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum
- En kortfattad (max 1000 ord) avsiktsförklaring i form av en beskrivning av varför sökanden är intresserad av tjänsten, samt dennes huvudsakliga intresseområde för avhandlingsarbetet.
- Eventuellt rekommendationsbrev

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Handlingar som inte kan lämnas in i digital form skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet

Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referensnummer: REK 2020/218.

Sista ansökningsdag är den 29 november 2020.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research

Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning