arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Tre doktorander i Historia

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Ämnet för historia vid Luleå tekniska universitet är en del av Institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle (ETS) och ingår, tillsammans med ämnena nationalekonomi, statsvetenskap och rättsvetenskap, i avdelningen för samhällsvetenskap. Avdelningen har idag ett drygt femtiotal medarbetare.

Forskningen i historia vid Luleå tekniska universitet är i hög grad profilerad mot områden som berör miljö, energi och naturresurser. En del av forskningen har en teknikhistorisk prägel och behandlar t.ex. hur tekniska landvinningar har påverkat samhällsutvecklingen och skapat stora komplex av samverkande teknik under industrialiseringsprocessen. Andra profilområden handlar om förflyttningar, nationella minoriteter, etnicitet och migration. Här bedrivs också forskning i politisk historia, samt arbetslivshistoria. Forskningen sker vanligen i en flervetenskaplig miljö där främst nationalekonomi, statsvetenskap och rättsvetenskap ingår. Forskningssamarbete sker också regelbundet med akademiska discipliner från teknisk fakultet. Vi strävar även efter att ha en tydlig internationell prägel på vår forskarutbildning och forskning.

Ämnet historia är inne i en expansiv fas och utlyser nu tre doktorandtjänster. Doktorandprojekten ska tidsmässigt behandla ämnen inom modern tid och ämnets inriktning.

Ämnesbeskrivning

Historia omfattar studier av mänskligheten med tonvikt på samhällens utveckling, organisation och förändring över tid. Ämnet är särskilt inriktat mot teknikhistorisk forskning i gränsområdet mellan naturresurser, människa och miljö, inkluderande både hur tekniken påverkat människan och samhället och hur människan påverkat teknikutvecklingen.

Arbetsuppgifter

En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Doktoranden tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. En doktorand läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen.

Placeringsort är Luleå men doktorandstudierna kan innebära studieresor och konferensresor vilket främjar utveckling av värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt. Du ges även möjligheter att påverka institutionens och avdelningens verksamhet varför vi uppskattar initiativrika och drivande personer.

Arbetet som doktorand är problembaserat. Du kommer att utveckla dina färdigheter att identifiera, avgränsa, formulera och adressera historiska problem. Du kommer också att utveckla din skicklighet att arbeta med teoretiska och analytiska frågeställningar.

Kompetens och erfarenhet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i historia vid Luleå tekniska universitet krävs:
 • minst 120 högskolepoäng i historia varav minst 30 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper.
 • Mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.
 • Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska är meriterande.
Kvalifikationerna ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Bedömningskriterier och urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Den sökande kommer att bedömas utifrån presenterade meriter gällande djup och bredd i sin utbildning och utifrån sin kritiska- och analytiska förmåga gällande vetenskapliga produktion, såsom examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt eventuell annan skriftlig vetenskaplig produktion.

I samband med ansökan skall sökanden kort redogöra för sitt tänkta forskningsområde genom en forskningsplan om ca 3 sidor. Planen skall innehålla syfte och frågeställningar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Forskningsplanens relevans och genomförbarhet kommer vara en ytterligare bedömningsgrund.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20%.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Ämnesföreträdare Dag Avango dag.avango@ltu.se och avdelningschef, Jerry Blomberg 0920-492335, jerry.blomberg@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Christer Gardelli 0920-49 1809 , christer.gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en motivering av intresset av att delta i detta forskningsprojekt, din forskningsplan, CV/meritförteckning, referenser, arbetsprov, och kopior av verifierade examensbevis. Bifoga din magisteruppsats. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1461-2019
Sista ansökningsdag: 15 september 2019