arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Strategisk handläggare folkhälsa

 • Yrkesroll

  Folkhälsoutvecklare

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 maj

 • Sök jobbet senast

  25 maj

Om jobbet

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER

Enheten för social hållbarhet samordnar uppdrag inom områden som vålds-, brotts- och missbruksfrågor, integration, mänskliga rättigheter, funktionshinderspolitiken, föräldraskapsstöd, jämställdhet med mera. En del av våra uppdrag ligger fast över ganska långa perioder medan andra tillkommer, förändras eller försvinner efter en tid.
Vi söker en driven folkhälsostrateg till enheten då vi har fått ett nytt regeringsuppdrag att stödja den regionala implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken. Länsstyrelserna har flera uppdrag som direkt eller indirekt har bäring på folkhälsan, såsom ANDTS-arbete (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar), brotts- och våldsförebyggande arbete, föräldraskapsstöd, jämställdhet, friluftsliv med mera. Länsstyrelsen i Uppsala län driver även utvecklingsarbetet Prevention är livsviktigt! där fokus är att stärka kommunernas arbete med jämlika, trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga. Vi vill ge våra kommuner ett samlat stöd i deras förebyggande och främjande arbete. Vi vill även utveckla hur vi samordnat och i samverkan med andra aktörer i länet kan främja ett långsiktigt, kunskapsbaserat och brett arbete. I Uppsala län finns en mycket god samverkan inom social hållbarhet, bland annat genom Råd för social hållbarhet.

Det nya uppdraget innebär bland annat:

• stödja implementering av folkhälsopolitiken genom att stärka lokala och regionala förutsättningar för främjande och förebyggande arbete med fokus på goda och jämlika förutsättningar för hälsa genom livet,
 • bidra till en god, jämlik och jämställd folkhälsa i länen genom att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete,
 • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att främja hälsa, förbygga ohälsa och jämna ut hälsoskillnader,
 • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom folkhälsoområdet
 • genomföra en kartläggning av den regionala och lokala aktörskartan samt behov inom folkhälsoområdet,
Du ska ha intresse för området social hållbarhet och en förmåga att se hur de olika perspektiven inom området har samband och kräver samverkan både internt såväl inom enheten som myndigheten samt med aktörer på kommunal och regional nivå. Du kommer att ingå i samverkansforum på nationell, regional och lokal nivå.

KVALIFIKATIONER

Du ska ha
 • högskoleutbildning inom folkhälsovetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig,
 • flerårig erfarenhet av strategiskt arbete och samordning av uppdrag inom området folkhälsa eller social hållbarhet,
 • erfarenhet av utvecklingsarbete och att leda och driva processer,
 • erfarenhet av att leda och stödja samverkan mellan olika samhällsaktörer,
 • erfarenhet av att utreda, analysera och skriftligt sammanställa olika uppgifter,
 • erfarenhet av utvecklingsarbete med skydds- och riskfaktorer,
 • kunna arbeta systematiskt och strukturerat för att utveckla idéer och lösa problem,
 • goda kunskaper om hur offentlig förvaltning fungerar.

Det är meriterande om du har:

• erfarenhet av att arbeta med genus, intersektionalitet och jämställdhet,
 • erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar och konferenser,
 • kunskap om länet och de regionala förhållandena inom social hållbarhet.
Arbetet förutsätter en god problemlösningsförmåga, samt god kommunikativ och pedagogisk förmåga. En förutsättning för arbetet är att du är lyhörd och bra på att samarbeta samt har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift Du är en person som är öppen och har förmåga att företräda Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Du ska även kunna arbeta mål- och resultatinriktat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Folkhälsoutvecklare

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad i ett år.