arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef till Statens geotekniska institut

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 oktober

 • Sök jobbet senast

  2 november

Om jobbet

Statens geotekniska institut (SGI) är en förvaltningsmyndighet för geotekniska och miljögeotekniska frågor med uppgift att förebygga jordskred, ras och stranderosion och att ta fram ny kunskap och metoder för att sanera förorenade områden. SGI:s verksamhet drivs med samhällsrelevans, miljö och säkerhet i fokus. Markens hållfasthet och andra geotekniska egenskaper påverkar i hög grad dess byggbarhet och förutsättningarna för byggnader, vägar och järnvägar. Som nationell expertmyndighet har SGI ansvar för att vara pådrivande i frågor som syftar till en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling inom det geotekniska området. De miljömål som framförallt berör verksamheten är God bebyggd miljö och Giftfri miljö. SGI stödjer länsstyrelserna och kommunerna i planering av mark och verksamheter. Insatserna rör geotekniskt stöd i planprocessen samt stöd till olika aktörer i infrastrukturärenden. Ett förändrat klimat väntas få stora konsekvenser för risken för ras, skred och erosion och SGI arbetar aktivt med klimatanpassning. I arbetet ligger skredriskkarteringar, fortsatt samordning och harmonisering av kartunderlag från olika myndigheter samt kartering av erosionsrisker och utveckling av naturanpassade erosionsskydd. SGI ansvarar också för Delegationen för Göta älv som är en rådgivande delegation för klimatanpassningsinsatser för ras- och skredsäkring. Delegationen har bl.a. i uppdrag att dela ut statsbidrag för stabilitetshöjande åtgärder i Göta älvdalen. Forskning och utveckling är en central del av SGI:s verksamhet. SGI medverkar i internationell forskning, främst inom Europeiska unionen (EU).
SGI har en bred samverkan med samtliga sektorsmyndigheter med anknytning till SGI:s uppdrag och deltar i ett stort antal myndighetsnätverk och samverkansforum. SGI samverkar även generellt brett med branschen, dvs. företag och intresseföreningar, både nationellt och internationellt. När ras och skred har inträffat, eller befaras, biträder SGI:s organisation för tjänsteman i beredskap (TiB), räddningstjänsten, kommunal organisation och statliga myndigheter med expertkunskap syftandes till att undanröja hot eller reducera skadeverkningar.
SGI leds av en generaldirektör. Myndigheten har 95 anställda med huvudkontor i Linköping. Kontor finns även i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare och som har
 • God social kompetens och utvecklad samarbetsförmåga.
 • Goda kunskaper och erfarenhet om statlig förvaltning och dess beslutsprocesser.
 • Erfarenhet av att arbeta med forskningsfrågor.
 • Goda kunskaper i engelska
 • Akademisk examen eller motsvarande

Du skall också ha god förmåga att

• Strategiskt leda verksamheten utifrån myndighetens uppdrag.
 • Leda en organisation under utveckling och förändring.
 • Företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt.
 • Utveckla goda samarbetsformer med andra aktörer inom myndighetens område.
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor.
 • Arbeta aktivt för en god förvaltningskultur med förståelse för den gemensamma värdegrunden i staten.
 • Engagera och motivera de anställda.
 • Hantera svåra situationer som kan uppstå i verksamheten.
 • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.
 • God kommunikativ förmåga.

Det är meriterande om du har

• Erfarenhet av att arbeta med internationella frågor.
 • Kunskap om ekonomistyrning.
 • Kunskap om fysisk planering.
 • Kunskap om geotekniska frågor.
 • Kunskap om och erfarenhet av klimat- och miljöfrågor i ett brett perspektiv.

Övrigt

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör och chef för Statens geotekniska institut.

Mer information

Mer information lämnas av Eva Svedling, statssekreterare och Katja Awiti, enhetschef. Frågor om anställningsvillkor och rekryteringsprocessen besvaras av Michael Östervall och Jan Lindberg, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via regeringskansliets växel 09-4051000.

Intresseanmälan

Välkommen att registera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 2:a november 2020. Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen.
Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Önskat
 • Generaldirektör

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön