arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professorer i omvårdnad

 • Ort

  Karlstad

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 november

 • Sök jobbet senast

  15 januari

Ansökningar görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. För vidare instruktioner om hur du söker samt vad som ska bifogas vänligen besök vår webbsida. http://kau.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:229688/

Om jobbet

Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning

Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns Institutionen för hälsovetenskaper. Inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning. Omvårdnad är ett forskarutbildningsämne för licentiat- och doktorsexamen och utgör huvudområde i examen på grundnivå och avancerad nivå (kandidat-, magisteroch masterexamen). Forskarutbildningen i omvårdnad är knuten till fakultetens forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa.

Ämnets forskning vid Karlstads universitet är samlat inom forskningsprogrammet Främja Hälsa och vårdkvalitet. Vid ämnet bedrivs nationell och internationell forskning med stark anknytning till samhällets behov av omvårdnad i dag och i framtiden särskilt relaterat till tre områden: Modeller och innovationer för säkervård, Professionsutveckling och kompetens inom omvårdnad samt Hantering av komplexa ohälsotillstånd.

Vi söker nu två professorer som vill vara med och utveckla dessa forskningsområden vidare. I anställningarna ingår 50 % finansierad forskningstid under de tre första åren och finansiering av en doktorand med avslutning doktorsexamen. Vid institutionen verkar vi för att gemensamt bygga stark forskning inom hälsoområdet. Samverkan med omgivande samhälle är en viktig del av vårt arbete och lokalt finns en stark samverkan med Landstinget i Värmland och Värmlands kommuner. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer, omgivande samhälle regionalt, nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar förutom egen forskning ett övergripande ansvar för utveckling av forskning inom omvårdnad, vilket inbegriper att stimulera, initiera och leda forskningsprojekt, utveckla interna och externa samarbetsformer samt att ansöka om extern finansiering. Vidare ingår handledning av doktorander och samarbete med postdoktorer inom olika projekt. Som professor vid institutionen har du en ledarroll och tillsammans med forskarkollegiet är du drivande för en stark forskningsmiljö.

Förutom att bedriva egen högkvalitativ forskning och medverka i forskningsprojekt, ingår att arbeta med forskningsanknytning av utbildningen. Anställningen som professor omfattar aktivt engagemang i undervisning och utveckling av universitetets utbildningsuppdrag från grundnivå till avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen bedrivs mestadels på svenska men även på engelska.

I anställningen ingår administrativa uppgifter. Dessutom kan uppdrag inom institutionen, fakulteten och på övergripande universitetsnivå ingå. I detta ingår att bidra till och stärka samverkan med nationella och internationella forskningsmiljöer

Arbetsuppgifterna utformas och anpassas utifrån den sökandes kompetens och forskningsinriktning med beaktande av verksamhetens behov och ämnets forskningsprogram.

Behörighet

Behörig att anställas som professor i omvårdnad är den som disputerat i omvårdnad eller motsvarande och har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, (HF 4 kap 3 §).) Detta innebär att den sökande ska ha en omfattande forskningserfarenhet inom ämnesområdet och/eller andra relevanta forskningsinsatser inom ämnet. Omvittnad förmåga att initiera, planera, leda och utveckla forskning är nödvändig liksom förmåga att attrahera externa forskningsanslag. Erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle samt nationella och internationella forskningsmiljöer är ett krav.

Vidare krävs visad förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå samt dokumenterad god erfarenhet av att handleda forskarstuderande. Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de första två årens anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till HF 4 kap § 3 samt Karlstads universitets anställningsordning Dnr C2018/118

Bedömningsgrunder

Vid tillsättning av professuren bedöms både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Prövningen av den pedagogiska skickligheten skall ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten (HF 4 kap § 3).

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd beaktas. Erfarenhet av forskning inom områden relevanta för ämnets forskningsprogram ges företräde vid bedömningen.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas varvid särskild vikt läggs vid förmågan att forskningsanknyta undervisningen. Meriterande är visad förmåga att utveckla och genomföra utbildning i samverkan med omgivande samhälle. Av vikt är också god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska, då undervisning sker på dessa språk. Sökande som ej behärskar svenska förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper som lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.

För bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning Dnr C2018/118 (http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B94350ed2e146AFWRP9233DA5/Anstallningsordning180220.pdf).

Ansökningar görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. För vidare instruktioner om hur du söker samt vad som ska bifogas vänligen besök vår webbsida. http://kau.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:229688/