arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor inom samhällsvetenskap, inriktning transportpolicy- och planering

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 december

 • Sök jobbet senast

  1 februari

Om jobbet

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet som bedriver tillämpad forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. VTI utlyser nu en anställning som professor inom tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap med inriktning mot transportpolicy- och planering. Anställningen, som planeras att tillsättas under 2022, är placerad i Linköping eller Stockholm.

Ämnesinriktning

 

Tjänstens ämnesinriktning är tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap med inriktning mot transportpolicy- och planering.

Ämnesinriktningen omfattar studier av hur policy-, besluts- och planeringsprocesser på nationell, regional och lokal nivå påverkar möjligheten att ställa om transportsystemets utveckling mot långsiktig hållbarhet. Tjänsten skall vara tydligt kopplad mot internationella och svenska klimatmål.

Inriktningen kan  innefatta analyser av sociotekniska omställningsprocesser, formella och informella institutionella förutsättningar och kapacitet för styrningsmöjligheter (governance) samt betydelsen av offentliga aktörers kunskapsperspektiv och makt för utformning och implementering av politiska mål. Inriktningen kan även innefatta studier av medborgares roll i transportpolitik och omställningsprocesser, liksom utveckling och implementering av ny teknik inom transportområdet och dess inverkan på planering och potentialen för omställning.

Tillämpningsområden kan vara utveckling av kollektivtrafik, framväxten av nya mobilitetstjänster, förbättrad cykelplanering och logistik, förstärkning av hållbar infrastrukturplanering och utarbetande av miljöbedömningar.

Huvuddelen av forskningen ska genomföras genom kvalitativ analys, främst baserat på intervjuer, fokusgrupper, deltagande observationer och dokumentanalys.

Arbetsuppgifter

 

Innehavaren av anställningen som professor förväntas:
 • huvudsakligen bedriva tillämpad transportforskning.
 • stimulera, leda och genomföra forskning, utveckling och utredning av hög kvalité i syfte att höja vetenskaplig kunskap och kompetens inom anställningens område.
 • initiera, bereda och söka externfinansiering för forskningsprojekt i samarbete med kollegor, universitet, näringsliv och myndigheter samt organisationer.
 • bygga upp och leda en forskargrupp samt handleda doktorander.
 • utveckla och fördjupa VTI:s nationella och internationella samarbeten inom ämnet.
 • producera och sprida ny kunskap som är tillämpbar för relevanta aktörer i samhället, samt att möjliggöra att forskningsresultaten kan kopplas till lämpliga åtgärder i form av exempelvis styrmedel och lagstiftning.
God förmåga att förstå och kommunicera på svenska är en förutsättning för arbetet. Arbetsuppgifterna kräver också god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska.

Behörighetskrav

 

Behörig att anställas som professor vid VTI är den som har vetenskaplig skicklighet, se vidare förordning (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Bedömningsgrunder

 

Som bedömningsgrund vid anställning av professor gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning: Den vetenskapliga skickligheten ska vara sådan att den sökande har:
 • God kunskap om svensk transportpolitik- och forskning och dess aktörer.
 • En självständig vetenskaplig produktion inom ämnesområdet som överstiger vad som krävs för docentkompetens både kvalitativt och kvantitativt.
 • Vetenskapliga publikationer som är av hög kvalitet och betydande omfattning, visar aktualitet och har publicerats i ansedda internationella tidskrifter eller andra publikationsformer som är aktuella inom ämnesområdet.
 • Nationell och internationell erkännelse inom ämnesområdet, t.ex. uppvisad genom inbjudna föredrag, gransknings- och opponentuppdrag av betydande omfattning.
 • Förmåga till vetenskapligt ledarskap, vilket innefattar initiering, uppbyggnad och ledning av forskargrupp och forskningsverksamhet, etablering av forskningssamarbeten inom eller utanför den egna forskningsorganisationen liksom betydelsefulla insatser för ämnesområdets vetenskapliga utveckling.
 • Förmåga att bygga upp egen forskningsverksamhet av egna forskningsanslag erhållna i nationell eller internationell konkurrens från forskningsråd, stiftelser, näringsliv etc.
 • Förmåga till samverkan inom ämnesområdet och med det omgivande samhället, genom den egna vetenskapliga verksamheten.
Utöver vetenskaplig skicklighet gäller som bedömningsgrunder, i förhållande till anställningens inriktning och innehåll, även:
 • Forskningsplanens kvalitet och relevans, och som omfattar internationella samarbeten och nydanande bidrag till strategisk utveckling inom ämnesområdet.
 • Graden av skicklighet att bedriva tillämpad forskning, som resulterar i vetenskapligt underlag och råd till regering, myndigheter och andra relevanta avnämare.
 • Graden av skicklighet i att samarbeta, utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor samt jämställdhet.
 • Pedagogisk förmåga: Kunskap, förhållningssätt och erfarenhet av handledning. Den sökande ska normalt ha varit de facto huvudhandledare för minst en doktorand till doktorsexamen och genomgått högskolepedagogisk handledarutbildning. Pedagogiska aktiviteter riktade mot näringsliv, myndigheter, organisationer och andra intressenter.

Mer information

 

Ytterligare information om tjänsten lämnas av avdelningschef Mattias Haraldsson, 08-555 770 27. Information gällande lön och anställningsvillkor lämnas av HR-chef Christina Carlson, 013-20 42 20 eller fackliga representanter Jonas Ihlström, Saco, och Thomas Lundberg, ST, vilka du når via VTI:s växel på +46 13-20 40 00.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.vti.se

Notera att ansökan blir ett offentligt dokument.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Ref. nr. 2021/0564-3.1

Anvisningar för ansökan

 

Ansökan ska innehålla:

 • CV enligt specifik mall. Denna hittar du i annonsen på vti.se, under "Lediga jobb"
 • Andra dokument du vill åberopa i din ansökan
Ansökningar/handlingar som skickas per post ska lämnas in i fyra identiska exemplar och skickas till VTI, HR-enheten, 581 95 Linköping. Märk dessa handlingar med referensnummer 2021/0564-3.1.

Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Lön enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat