arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i Teknisk biologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 maj

 • Sök jobbet senast

  22 juni

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som professor i Teknisk biologi

Arbetsuppgifter

Tyngdpunkten för anställningen kommer att vara forskning inom professurens område enligt beskrivningen ovan.

Forskningen förväntas ske i nära samverkan med IFM:s övriga forskningsaktiviteter. En viktig del av arbetsuppgifterna utgörs av ledning av medarbetare inom forskningen, inklusive handledning av doktorander och postdoktorer.

Anställningen kommer även att innefatta betydande ansvar för och examination inom utbildningen av civilingenjörer inom huvudområdet teknisk biologi på avancerad nivå, vilken bland annat omfattar profilkurser i industriell bioteknisk produktion. En viktig arbetsuppgift är aktiv medverkan i utformningen av framtidens utbildning inom området.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Vi söker en stark forskningsledare med kompetens inom teknisk biologi. Forskningserfarenhet inom ett eller flera av områdena
biofysik, nano/biomaterial, molekylärbiologi, syntetisk biologi, biologisk produktionsteknik, sensorer och sensorsystem är ett krav.
Särskilt meriterande är erfarenhet av interdisciplinära samarbeten som starkt knutit samman naturvetenskaplig och/eller biomedicinsk forskning med teknik.

Forskningen vid IFM är till stor del externt finansierad. Förmåga att attrahera externa forskningsmedel är därför avgörande för att kunna bedriva en framgångsrik forskning och därmed en mycket viktig meriteringsgrund vid tillsättningen.
Uppvisad förmåga att som huvudansvarig attrahera extern forskningsfinansiering (egna fleråriga externa medel) är särskilt meriterande.

Erfarenhet av undervisning av relevans för anställningen på grund- och/eller avancerad nivå, såväl som på forskarutbildningsnivå, är särskilt meriterande. Dokumentation av goda undervisningsomdömen, såsom kursutvärderingar, kommer särskilt att beaktas. God förmåga att medverka i och
att utveckla universitetets civilingenjörsprogram inom teknisk/kemisk biologi och dess profiler är av största vikt.

Samverkan med icke-akademiska aktörer inom forskning och/eller utbildning är meriterande.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska varför den sökande förutsätts kunna kommunicera obehindrat på engelska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.

Samverkan inom utbildning visas genom förmåga och skicklighet i att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang, i syfte att säkra utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet.

Det är önskvärt att sökande med annat modersmål än svenska kan undervisa på svenska inom två år från det att innehavaren tillträtt anställningen. Sökande förväntas uppvisa mycket god förmåga till undervisning på engelska.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra professorer på IFM är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16065&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat