arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i språkdidaktik, särskilt svenska

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 juni

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Fullständig annons finns på https://www.

lu.se/vacancies.
Ämnesmiljön i Lund
Ämneslärarutbildningen är placerad vid Institutionen för utbildningsvetenskap men ämnesstudier med ämnesdidaktik är förlagd till den institution där undervisning och forskning i ämnet bedrivs (för mer information se https://www.uvet.lu.se/utbildning/amneslararutbildning/vara-amnen/svenska/). Medverkan inom ämneslärarutbildningen utgör, med en åttondel av det totala utbildningsuppdraget, en viktig del av verksamheten vid https://www.sol.lu.se/ (SOL). Jämte den ämnesdidaktiska forskningen, som professuren är ämnad att stärka, finns vid SOL sedan länge en väletablerad, stark och växande forskning om andraspråksinlärning, se t.ex. den SOL-baserade tvärvetenskapliga forskningsplattformen https://laminate.ht.lu.se/. HT-fakulteterna äger i https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/ledning-och-organisation/enheter/humanistlaboratoriet en ovärderlig resurs för forskning om exempelvis språkinlärning.

Arbetsuppgifter

Professuren syftar till att säkra hög vetenskaplig kompetens i modersmålsspråkdidaktik (svenska). Professorns främsta uppgift är att, som forskningsledare inom sitt fält, utgöra en drivande kraft i vidareutvecklingen av en forskningsbaserad lärarutbildning på vetenskaplig grund. I arbetet ingår (1) ansvar för uppbyggnad och utveckling av språkdidaktisk forskning vid SOL i egenskap av forskningsledare, (2) egen forskning, planering, medverkan i och ledning av forskningsprojekt, (3) ansökningar om externa forskningsmedel, (4) undervisning, handledning och kursutveckling inom utbildningen på samtliga nivåer.

Utöver att stärka den vetenskapliga grunden för SOL:s utbildning i svensk språkdidaktik förväntas innehavaren av anställningen utgöra ett stöd till de didaktiska inslagen i de andra språkämnena i lärarutbildningen. Professorn ska också, i samarbete med andra språkämnen inom lärarutbildningen vid SOL, forskningen och forskarutbildningen vid institutionen för utbildningsvetenskap samt övriga delar av ämneslärarutbildningen vid LU, arbeta för att vidareutveckla den ämnesdidaktiska och skolinriktade forskningen vid Lunds universitet och därmed verka kvalitetshöjande för lärarutbildningen. I anställningen ingår därutöver att samverka med forskare och professorer inom de redan existerande, ämnesbaserade miljöerna i ämnena svenska/nordiska språk liksom inom andra näraliggande forskningsfält. Syftet ska vara att bidra till att bygga en miljö där de olika forskningsinriktningarna möts och berikar varandra.

Professorn ska vara fysiskt närvarande i forsknings- och institutionsmiljön.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Om den som anställs har mindre än 10 veckors högskolepedagogisk utbildning och/eller saknar högskolepedagogisk utbildning i handledning av doktorander förväntas att sådan utbildning genomförs under de två första anställningsåren.

Ytterligare krav för anställning är

- Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Dokumenterade högkvalitativa vetenskapliga meriter i svenska med betydande relevans för språkdidaktik och lärarutbildning alternativt dokumenterade högkvalitativa vetenskapliga meriter i språkdidaktik och lärarutbildning med betydande relevans för svenska.
- Dokumenterat god förtrogenhet med aktuell språkdidaktisk och skolnära forskning rörande det svenska språket.
- Dokumenterat hög pedagogisk kompetens i språkdidaktik med inriktning mot svenska.
- Väl dokumenterad synnerligen god behärskning av svenska i tal och skrift samt god behärskning av engelska.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning