arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i socialt arbete

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Professuren är förlagd vid Centrum för socialt arbete (CESAR) som 2023 planeras att ombildas till en egen institution för socialt arbete.

CESAR – Centrum för socialt arbete vid sociologiska institutionen, bildades vid årsskiftet 2017/18 och är idag en komplett utbildningsmiljö med ansvar för socionomprogrammet, masterprogram, forskarutbildning och forskning i socialt arbete.  Uppdragsutbildning inom socialt arbete ges efter behov. CESAR befinner sig i en utvecklingsfas där socionomprogrammet expanderar och fr.o.m. hösten 2021 ges vid både campus Uppsala och campus Gotland. Lektorerna vid Cesar är mycket forskningsaktiva och det pågår projekt med både nationella och internationella samarbetspartners. Forskningen vid CESAR  sker även i samarbete med den miljö och de forskargrupper som finns vid sociologiska institutionen.

Arbetsuppgifter: Forskarutbildningen är relativt nystartad och arbetsuppgifterna omfattar ett övergripande ansvar för såväl uppbyggnad och utveckling av forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet socialt arbete. Undervisning och handledning inom Cesars utbildningar på samtliga nivåer. Fakultetens ambition är att omkring hälften av arbetstiden ska utgöras av egen forskning. Därutöver finns möjlighet till en betald sabbatstermin efter ett antal års anställning.

I arbetsuppgifterna ingår att informera om forskning och utvecklingsarbete, medverkan i, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel) samt samarbete och samverkan med det sociala fältet (praktiken). Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet, sprida forskning samt att stärka samarbetet med andra forskningsmiljöer i socialt arbete både nationellt och internationellt. Vidare att följa den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för utvecklingen av ämnet socialt arbete vid Uppsala universitet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 32) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna, vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan, ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga (max 10) och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

Om anställningen:

Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: föreståndare Siv-Britt Björktomta, tel. 018-471 7804, e-post Siv-Britt.Bjorktomta@soc.uu.se

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/Sökandeinstruktioner+Professor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/040e48e1-4e93-cf31-5899-d6481091797a

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/749.

För ytterligare information se universitetets https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

och https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: föreståndare Siv-Britt Björktomta, tel. 018-471 7804, e-post Siv-Britt.Bjorktomta@soc.uu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel.018-471 28 28, e-post, samfak@samfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 31 maj 2022.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning