arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i omvårdnad

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 november

 • Sök jobbet senast

  3 februari

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som professor i ämnesområde omvårdnad.

Arbetsuppgifter


I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer. 

Dina arbetsuppgifter består av forskning inom omvårdnad och du förväntas ta ansvar för att självständigt bygga upp och leda en forskargrupp inom lämpligt område där forskningssamarbete nationellt och internationellt ingår. Du förväntas samverka med olika aktörer och verka för att forskning sprids i samhället. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att leda forskning inom omvårdnad, dokumenterad förmåga att som huvudsökande erhålla externa forskningsbidrag i konkurrens, samt dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare av att ha handlett minst en doktorand under hela doktorandperioden.

I tjänsten ingår även undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå vilket kräver att du är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning är meriterande. Du förväntas i samverkan med kollegor utveckla ämnet i våra utbildningar. Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska.

I arbetsuppgifterna kan kliniskt arbete också ingå.

Ditt nya arbete finns på Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH). Vi har ett omfattande grundutbildningsuppdrag som utöver sjuksköterskeprogrammet också omfattar flera specialistsjuksköterskeprogram inklusive utbildning till avancerad specialistsjuksköterska, inriktning kirurgi. Därtill ges fristående kurser samt interprofessionella utbildningsaktiviteter och det interprofessionella mastersprogrammet i medicinsk vetenskap. På avdelningen bedrivs utbildning och forskning inom ämnena: Omvårdnad, som är indelat i fyra ämnesområden: (1) omvårdnad av barn och unga vuxna, (2) äldre, (3) kritiska och akuta tillstånd och (4) långvarig ohälsa och i livets slut samt inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Avdelningen finns vid både campus US (Linköping) och campus Norrköping.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. 

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. 
 
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 
 
För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet och i andra hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning. 

Därutöver visas vetenskaplig skicklighet genom att som huvudhandledare för doktorand ha ansvarat för samtliga steg i processen från initial antagning till doktorsexamen och som huvudsökande i bred nationell eller internationell konkurrens sökt och erhållit externa forskningsmedel.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen. 
 
Administrativ skicklighet och ledarskap ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal. 

Klinisk skicklighet visas genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom professionen. 

Samverkansuppgiften är en integrerad del av lärosätets forsknings- och utbildningsuppdrag, där förmågan att använda samverkan med det omgivande samhället som ett medel för att stärka utbildningens och forskningens kvalitet, relevans, spridning, tillgängliggörande och nyttiggörande kan utgöra en bedömningsgrund. 
 
Samverkan inom utbildning visas genom förmåga och skicklighet i att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang, i syfte att säkra utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet. 
 
Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla. 
 
Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska. 

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:

Läs mer och ansök här

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat