arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i läkemedelsepidemiologi

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  10 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Läkemedelsepidemiologi ingår som en viktig del i en större satsning inom området läkemedelsanvändning vid den farmaceutiska fakulteten, där denna tjänst samt en ny utlysning av professuren inom området läkemedelsepidemiologi kommer att ingå, förutom andra satsningar.

Tjänsten kommer också att kunna knytas till det nybildade EpiHubben, som är en institutionsövergripande forskningsenhet inom epidemiologi som just nu formeras vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, med syfte att med gemensam kraft lägga en långsiktig grund för utvecklad epidemiologisk forskning.

 

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

 

Vetenskaplig skicklighet


Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom centrala läkemedelsepidemiologiska forskningsområden. Viktiga exempel är härvidlag läkemedelsanvändning och dess konsekvenser i form av farmakologiska effekter och biverkningar samt användnings- och förskrivningsmönster för läkemedel, inklusive polyfarmaci, i befolkningen eller i avgränsade grupper. Meriterande för professuren är också erfarenhet av epidemiologisk registerforskning, särskilt användning av det svenska läkemedelsförskrivningsregistret, samt visad epidemiologisk metodkompetens. Vad gäller det senare är förtrogenhet med det senaste decenniets metodutveckling inom området kausal inferens särskilt önskvärt. Det innebär bland annat nya metoder för att mäta kausala effekter i observationsdata och för att kunna identifiera och skilja mellan omedelbara och långsiktiga effekter samt metoder för att undvika bias. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället kommer att bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

 

Pedagogisk skicklighet


Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO § 23). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

 

För att ta del av bedömningsgrunder för tjänsten, gå till:
http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=246084

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner

Ethel Blom Marx

018-471 00 00