arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i japanska med språkvetenskaplig inriktning

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 november

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Professuren syftar till att säkra hög vetenskaplig kompetens i japansk språkvetenskap.

Vi välkomnar både sökande som stärker befintlig forskningsinriktning och sökande med andra forskningsinriktningar inom japansk språkvetenskap.
Professorns främsta uppgift är att, som forskningsledare inom sitt fält, utgöra en drivande kraft i arbetet med att utveckla den lokala forskningsmiljön och stärka utbildningens forskningsanknytning på alla nivåer.
I arbetet som professor i japanska med språkvetenskaplig inriktning ingår (i) ansvar för utveckling av forskning och forskarutbildning (ii) egen forskning, planering, medverkan och ledning av forskningsprojekt inklusive ansökningar om forskningsmedel (iii) undervisning, handledning och kursutveckling inom utbildningen på samtliga nivåer inklusive postdoktoral nivå.
Professorn ska vara fysiskt närvarande i forsknings- och institutionsmiljön.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.
Förmåga att kunna undervisa på engelska och japanska från anställningens första dag är ett krav. Innehavare som vid anställningstillfället inte kan svenska, danska eller norska ska ha införskaffat tillräckliga kunskaper för att använda svenska som arbetsspråk inom två år.
Om den som anställs har mindre än 10 veckors högskolepedagogisk utbildning och/eller saknar högskolepedagogisk utbildning i handledning av doktorander förväntas att sådan utbildning genomförs under de två första anställningsåren.

Ytterligare krav för anställning är:

• avlagd doktorsexamen i för anställningen relevant ämne
 • dokumenterade utmärkta vetenskapliga meriter inom japansk språkvetenskap
 • skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning
 • dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag
 • dokumenterad och gedigen erfarenhet av undervisning och handledning i japansk språkvetenskap på universitetsnivå
 • dokumenterad god förmåga till samarbete.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
 • Mycket god vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • Mycket hög grad av vetenskapliga meriter inklusive mycket god nationell och internationell nivå som forskare. Visas genom:   o omfattande dokumenterade forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög nationell och internationell kvalitet,   o internationellt konkurrenskraftig publicering som visar på både bredd och djup,   o dokumenterad skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning,   o dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag,   o dokumenterad erfarenhet av och visad skicklighet i handledning,   o ett brett internationellt nätverk och aktivt deltagande i det nationella och internationella vetenskapssamhället vilket tar sig uttryck genom exempelvis dokumenterad erfarenhet av uppdrag som sakkunnig, redaktörskap, kollegial granskning (referent) och projektledning, medlemskap i formella nätverk och olika förtroendeuppdrag.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.   o Visas genom såväl erfarenhet av ovan beskriven pedagogisk verksamhet som ett reflekterande förhållningssätt kring den egna lärarrollen.
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.   o Visas genom dokumenterad erfarenhet av att, med goda vitsord och tydligt resultat, leda, samordna och utveckla forskningsverksamhet samt samarbeta med andra.

Särskilt meriterande är i fallande ordning:

• dokumenterad förmåga att samordna forskningsaktiviteter, initiera och leda forskningssamarbeten (lokalt, nationellt, internationellt) som är till gagn för den lokala forskningsmiljön
 • dokumenterad förmåga att motivera och förse kollegor, speciellt juniora forskare, med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå egna och gemensamma mål
 • dokumenterad förmåga att långsiktigt planera forskningsverksamheten på ett sätt som gynnar forskningsmiljön på lokal nivå
Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

 

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 januari 2023 eller efter överenskommelse Tillsvidareanställning