arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i Hållbar utveckling med inriktning mot industriell omvandling

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 oktober

 • Sök jobbet senast

  7 december

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker Professor i Hållbar utveckling med inriktning mot industriell omvandling 

Industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL) är sedan 2018 ett prioriterat forskningsområdet på Högskolan Väst.

Satsningen på I-AIL syftar till att utveckla en forskningsmiljö med fokus på frågor och utmaningar av särskilt relevans för den svenska industrisektorn. En av det mer tydliga utmaningar som den svenska industrinäringen står inför idag är hur de krav, förväntningar och ambitioner på mer hållbara industriella verksamheter, med särskild betoning på den pågående klimatomställningen, kan omvandlas till nya industriella praktiker, verksamheter och produktionssystem.

Högskolan Väst och I-AIL miljön vill nu utveckla område ytterligare genom att rekrytera en professor med bakgrund och starkt empiriskt, konceptuellt och teoretiskt intresse för frågor som rör hållbar utveckling och näringslivets omställning. Högskolan Väst, och I-AIL miljön, har mångårig erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och en tradition av att kombinera teknisk och samhällsvetenskaplig ämneskompetens i tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Det innebär att I-AIL miljön är väl positionerad för att kunna adressera den typen av komplexa samhällsutmaningar som den pågående omställningen mot ett mer hållbart näringsliv representerar. Som professor kommer du ha en central roll i att fortsätta utveckla en forskningsmiljö och en forsknings agenda med ett sådant fokus. 

I-AIL är idag en levande forskningsmiljö med ett 20-tal aktiva forskare verksam inom ett 10-tal olika forskningsprojekt. Miljön tvärvetenskaplig och inkluderar forskare från skilda vetenskapliga discipliner och ämnen, bland annat personlavetenskap, företagsekonomi, arbetsvetenskap, informatik, pedagogik, personalvetenskap, sociologi.

Arbetsuppgifter:


Anställningen är placerad vid Institutionen för Ekonomi och IT. Som professor kommer du att få möjligheter och resurser att aktivt vara med att utveckla I-AIL som forskningsmiljö och bidra till att utveckla innehåll och inriktning på forskningsmiljöns forskningsagenda (initialt motsvarande 50% av heltid). Som professor förväntas du också medverka till att utveckla forskningstemat AIL på högskolan Väst, där I-AIL ingår.

Anställningen omfattar i första hand forskning, planering och utveckling av området I-AIL, med speciellt fokus på utmaningar och tematiken relaterade hållbar utveckling och industriell omställning.  Du förväntas ta aktiv roll i att initiera och stödja ansökningar av externa forskningsmedel och att delta utveckla nya forskningsprojekt och nya forskningstematiker. Undervisning inom området ingår också i tjänsten.

Behörighetskrav:


- Avlagt doktorsexamen i informatik, arbetsvetenskap, pedagogik, företagsekonomi, geografi eller annat motsvarande ämne som bedöms vara relevant för anställningen.
- Dokumenterad erfarenhet av att bedriva självständig forskning som i omfattning och kvalitet väsentligt överstiger de krav som ställs på docentkompetens enligt praxis för ämnesområdet.
- Dokumenterad pedagogisk skicklighet och förmåga.
- Dokumenterad erfarenhet av att publicering i internationella tidskrifter av hög internationell kvalitet.

För denna anställning krävs dessutom:

- Dokumenterad samarbetsförmåga.
- Dokumenterad erfarenhet av att initiera, designa och genomföra forskningsprojekt och forskningsaktivitet samt visad förmåga att framgångsrikt söka externa forskningsmedel
- Dokumenterad pedagogisk erfarenhet av att planera och genomföra undervisning på både svenska och engelska

Meriterande:


- Dokumenterad förmåga till kommunikation och forskningsförmedling med allmänhet och relevanta aktörer.
- Dokumenterad erfarenhet av internationell forskningssamverkan.
- Aktivt bedrivit forskning under de senaste fem åren i för tjänsten relevant ämne.

Bedömningsgrunder: 

Särskild vikt fästes vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt förmågan att driva och utveckla forskning och forskningsmiljöer i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. I utvärderingen kommer särskild betydelse tillmätas de sökandes akademiska prestationer under de senaste fem åren, om ej särskilda skäl föreligger som exempelvis föräldraledighet.

Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning. Till ansökan förväntas också en skiss där den sökande utvecklar och beskriver sina idéer kring forskningsagenda och formering av en forskningsmiljö med en inriktning som beskrivs ovan. Skissen kommer ingå som en del av bedömningsunderlaget i utvärderingen.   

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/ De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2021/235 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2021-11-23

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning