arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i Ekonomisk historia

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 maj

 • Sök jobbet senast

  19 augusti

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Ekonomisk historia är ett forskningstungt ämne inom samhällsvetenskaplig fakultet.

Institutionen har runt 40 anställda varav ett tjugotal doktorander. Forskarutbildningen bedrivs till en del i samverkan med ekonomisk-historiska institutioner och avdelningar vid andra svenska lärosäten. Ämnesprofilen vid Uppsala universitet har stor bredd och fördjupning i bland annat finanshistoria, business history, arbetsmarknad, modern ekonomisk doktrinhistoria, agrarhistoria, konsumtions- och varuhandelshistoria samt studiet av kunskaps- och vetenskapssamhället. Forskningen har stark internationell prägel och är till övervägande del externfinansierad.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet ekonomisk historia samt utveckling av detsamma. Detta i samarbete med prefekt och övriga professorer vid institutionen. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Arbete med forskningsanslagsansökningar. Egen forskning. Fakultetens ambition är att omkring hälften av arbetstiden ska utgöras av egen forskning. Därutöver finns möjlighet till en betald sabbatstermin efter ett antal års anställning. Information om forskning och utvecklingsarbete samt medverkan, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel). Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 33) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- Lista med referenspersoner

Sehttps://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_sokandeprof-instruktionertillsokandetillanstallningsomprofessor-inklbefordran-.pdf

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet My Network. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/1128.

För ytterligare information:


https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfakao-riktlinjerrev2018-04-12.pdf

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. 

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning


Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Fredrik Sandgren tel 018-471 1225, fredrik.sandgren@ekhist.uu.se, professor Anders Ögren tel 018-471 4276, anders.ogren@ekhist.uu.se.

Upplysningar kring handläggningprocessen och anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Karin Andersson Schiebe , 018-471 6122, samfak@samfak.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast 19 augusti 2021, UFV-PA 2021/1128.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning