arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i design för hållbarhet

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 december

 • Sök jobbet senast

  7 februari

Om jobbet

Välkommen med din ansökan! För fullständig annons se umu.

se. Ansök senast 7 februari.

Arbetsuppgifter

Anställningen möjliggör för närvarande forskningstid om 75 procent under fem år. Efter denna första femårsperiod kan balansen mellan forskning, undervisning och andra uppgifter ändras. I anställningen ingår även undervisning i ämnet på grund- och avancerad nivå samt undervisning och handledning på forskarutbildningen. Centralt för anställningen är att initiera forskningsprojekt och ansöka om forskningsmedel samt planera och leda forskningsprojekt i samverkan med intressenter på intuitionen sam övriga intressenter. Professorn förväntas engagera sig i och aktivt delta i utvecklingen av ämnet design, utbildning på alla nivåer och organisatoriska aktiviteter vid Designhögskolan. Övergripande är samverkan och kommunikation, internt samt med omgivande samhälle en viktig del av anställningen. Anställningen omfattar administrativa uppgifter kopplade till arbetsuppgifterna ovan och kan omfatta ledningsuppdrag. Tjänstgöringsort är Umeå.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3 § högskoleförordningen). Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

För anställningen krävs administrativ skicklighet, mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, både muntligt och skriftligt och utmärkta förmågor inom kommunikation och samarbete.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Vetenskaplig skicklighet viktas högst, därefter pedagogisk skicklighet. Därutöver skall graden av administrativ skicklighet, kommunikations- och samarbetsförmåga, samt annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med omgivande samhälle
- förmåga att initiera, planera och leda forskningsprojekt i samarbete med flera intressenter

För denna anställning kommer en forskningsprofil som kännetecknas av forskning inom design, där praktikbaserad design spelar en central roll tas i beaktande.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:


- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till
förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen
- förmåga att bidra till den gemensamma utvecklingen av utbildnings- och
forskningsmiljöer inom design.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Övriga bedömningsgrunder

Administrativa färdigheter avser förmågan att utveckla, organisera, genomföra, leda och följa upp projekt, aktiviteter och personal, främst inom högre utbildning men också i andra relevanta sammanhang. Meriterande är att du har ett intresse för och förmåga att kommunicera design- och designforskning till en mer allmän publik samt att utveckla nya interaktioner mellan akademin och samhället. Även kommittédeltagande eller bedömning i nationella eller internationella forskningsfinansieringsorgan är meriterande.

Övrigt 
Tjänstgöringsort är Umeå och den som erbjuds anställningen förväntas flytta till Umeå.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

- Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
- Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.6 i "Umu Application form")
- Certifikat eller dokument från utvärderingar från t.ex. prefekt, studierektor, kollegor, externa bedömare och studenter. 
- Valfritt: Utvärderingar av egen vetenskaplig forskning från Vetenskapsrådet eller motsvarande under de senaste fem åren. 

- CV/Umu Application form. Fyll i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template-2020-12-21.docx. Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
- basinformation samt akademiska och professionella meriter
- publikationslista
- redogörelse för vetenskaplig
- redogörelse för pedagogisk verksamhet
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- en forskningsplan (maximalt 5 sidor)
- referenser inklusive kontaktuppgifter

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar-till-sokande-vid-ansokning-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-02-07.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning