arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom området produktion av aminosyror från restströmmar

 • Yrkesroll

  Mikrobiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  13 november

Om jobbet

Skoglig genetik och växtfysiologi
Ett femtiotal forskningsprojekt bedrivs inom följande ämnesområden: Växthormoners omsättningsvägar och verkningsmekanismer i transgena växter. Vedbildningens fysiologi och möjligheter att påverka vedproduktion och vedfiberegenskaper i transgena träd. Effekter av kvävenedfall på kväveomsättningen hos skogsväxter och möjligheter att tidigt upptäcka kvävebelastning. Trädens skyddssystem, i form av antioxidanter. Temperatureffekter på barrträdens kolbalans, främst fotosyntes och respiration. Genetisk reglering av kärnvedsegenskaper studeras, bl.a. dess bildning. Förändr ingar i genetisk diversitet i de små populationer skogsträdsförädlingen arbetar med studeras med teoretiska modeller. Evolution, populationsdynamik och biodiversitet hos skogsträd undersöks med DNA-analys. Genetisk variation i klimatanpassning hos skogsträd studeras i fält och klimatkammarförsökUtbildning: Institutionen ger utbildning i växtfysiologi och genetik för blivande skogsvetare samt deltar i extern fortbildning och undervisar vid andra institutioner. Forskarutbildning bedrivs i ämnena skoglig växtfysiologi, skoglig genetik samt skoglig cell- och molekylärbiologi.
Arbetsuppgifter:
Inom skogsbruket har växtnäring baserad på aminosyror rönt ett ökat intresse och ökad användning. Produktion av aminosyror sker företrädesvis genom fermentation där viktiga insatsvaror hämtas från jordbruket och från mineralgödselmedel. I ljuset av den pågående diskussionen om cirkulär ekonomi och hållbar utveckling finns ett intresse for att undersöka möjligheten att använda olika typer av restströmmar som alternativ till de insatsvaror som används i dag.

Forskargruppen som leds av Professor Torgny Näsholm har studerat växters kväveupptag, i synnerhet upptaget av aminosyror, under en följd av år. I anslutning till det arbetet söker vi nu en Post doc för att arbeta med utveckling av produktionsmetoder av aminosyror utifrån restströmmar. Projektet skall utreda möjligheterna att använda olika typer av restströmmar som insatsvaror för fermentation och studera vilka anpassningar som krävs av den fermenterande organismen samt av restströmmen för att nå en optimal produktion av aminosyror. Vi söker en person som doktorerat inom mikrobiologi och med erfarenhet av att nyttja komplexa substrat såsom olika typer av restströmmar vid fermentationsprocesser. Prof. Torgny Näsholm kommer att leda projektet men omfattande samarbete med andra forskare inom forskargruppen (Dr. Jonathan Love; Dr Regina Gratz) planeras också.

Kvalifikationer:

Sökande skall ha en doktorsexamen i mikrobiologi eller motsvarande med inriktning mot fermentationsprocesser.

En dokumenterad erfarenhet av utveckling av fermentationsprocesser baserade på komplexa substrat såsom restströmmar samt dokumenterad erfarenhet av utveckling av fermentationsprocesser baserade på kombinationer av bakteriestammar är meriterande.

Placering:

Umeå

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning i 2 år.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Anställningen vänder sig till juniora forskare och därför riktar vi oss i första hand till dem vars doktorsexamen är högst tre år gammal vid ansökningstidens utgång.

CV inklusive publikationslista, en beskrivning av forskningsintressen samt namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-11-13.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.