arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i offentlig rätt med placering i Visby, Campus Gotland

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 november

 • Sök jobbet senast

  13 december

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning. Verksamheten bedrivs i Uppsala och i Visby (Campus Gotland).

För att förstärka vår forskningsmiljö vid Campus Gotland utlyser nu juridiska institutionen vid Uppsala universitet en anställning på två år som postdoktor i offentlig rätt med tjänstgöringsort i Visby. Sökandens forskningsprojekt ska tillhöra ämnet offentlig rätt. Sökanden kommer huvudsakligen att undervisa på första terminen Juridisk grundår/Terminskurs 1 Campus Visby, således i ämnena statsrätt inklusive fri- och rättigheter, tryck- och yttrandefrihetsrätt, komparativ konstitutionell rätt samt grundläggande folkrätt och konstitutionell EU-rätt.

Ämnesbeskrivning

Offentlig rätt är ett centralt rättsområde där behovet av forskning är stort. Forskningen inom offentlig rätt inriktas mot statens och kommunernas organisation och kompetens (statsrätt) samt statliga och kommunala myndigheters förvaltning och myndighetsutövning (förvaltningsrätt). Ämnet innehåller bland annat institutionella frågor så som horisontell och vertikal maktdelning, frågor om styrning och kontroll av den offentliga makten, samt rättighetsfrågor. Anknytningen till internationell rätt och europarätt är stark, inte minst genom att dessa rättsordningars inverkan på det svenska rättssystemet står i fokus för mycket av forskningen. Vid Juridiska fakulteten på Uppsala universitet finns en stark forskningsmiljö i offentlig rätt, som även utgör en viktig del av den bredare offentligrättsliga forskningsmiljön.

Inriktning på postdoktorprojektet

Inom ramen för denna utlysning kan forskningsprojektet behandla alla slags rättsliga frågor inom offentlig rätt.

Arbetsuppgifter

Anställningen är utformad så att 80 procent av tiden ägnas åt forskning och 20 procent åt undervisning eller administrativa uppgifter.

Innehavaren av den aktuella tjänsten förväntas bidra till forsknings- och undervisningsmiljön vid juridiska institutionen, Campus Gotland och i Uppsala, självständigt såväl som i samverkan med andra forskare. Vidare förväntas han/hon publicera högkvalitativ forskning samt i övrigt bidra till utvecklingen av den akademiska miljön på institutionen.

Vissa medel för resor kommer att finnas tillgängliga, men den sökande bör sträva efter att även söka extern finansiering för sådana ändamål.

Behörighet

Befattningen som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer möjlighet att befästa och vidareutveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, studentorganisationer eller liknande.

Då tjänsten utöver forskning innefattar en del undervisning kommer högskolepedagogisk utbildning att räknas som en merit.

Ansökan

Ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi och omfatta:

- Projektbeskrivning med tidsplan på svenska eller engelska. Den sökande är fri att inom den ram som beskrivits ovan utforma sitt projekt. Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, teoretisk anknytning, material- och metodfrågor, samt reflektioner rörande nyhetsvärde och rättsvetenskapligt värde. Projektbeskrivningen ska omfatta max 5 A4-sidor eller 17 000 tecken inklusive blanksteg.
- Sökanden ska vidare inge en populärvetenskaplig projektsammanfattning på svenska eller engelska om maximalt 2 000 tecken inklusive blanksteg.
- CV på svenska eller engelska.
- Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande ska bland dessa ange högst 10 vetenskapliga arbeten som åberopas i första hand.
- Examensintyg samt andra relevanta handlingar.
- Ett rekommendationsbrev eller angivande av minst en referensperson.
- De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan skannas skickas i tre exemplar till Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/4570.

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån projektets vetenskapliga kvalité samt den sökandes meriter. Som ett led i ansökningsförfarandet kan ett begränsat antal personliga intervjuer alternativt telefonintervjuer komma att genomföras med utgångspunkt i den sökandes projektbeskrivning med bilagor. Ansökan ska vara komplett för att beaktas och kompletteringar efter ansökningstidens utgång är inte tillåtna.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Jonsson Cornell, professor (tel. 018-471 7495, e-post anna.jonsson_cornell@jur.uu.se) eller prefekt Bengt Domeij (tel. 018-471 7692, e-post bengt.domeij@jur.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 13 december 2021, UFV-PA 2021/4570.

Flytta till Gotland? Här hittar du värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland: https://gotland.com/flytta-hit/bo-och-leva/.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning