arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdok-tjänst i miljörätt, särskilt klimat- och energirätt

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 april

 • Sök jobbet senast

  27 maj

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

För att förstärka vår miljörättsliga forskningsmiljö utlyser nu juridiska institutionen vid Uppsala universitet en anställning på två år som postdoktor i miljörätt med forskningsinriktning klimat- och energirätt.

För att förstärka vår miljörättsliga forskningsmiljö utlyser nu juridiska institutionen vid Uppsala universitet en anställning på två år som postdoktor i miljörätt med forskningsinriktning klimat- och energirätt. Anställningen utlyses i samarbete mellan juridiska institutionen och forskningsprogrammet STandUP for Energy.

Ämnesbeskrivning: Miljörätten är ett dynamiskt rättsområde där behovet av forskning är stort. Den miljörättsliga lagstiftningen är idag främst offentligrättslig med det övergripande ändamålet att verksamt bidra till att miljöpolitiska mål uppfylls, såsom att motverka klimatuppvärmning och att övergå till ett fossilfritt energisystem. Miljörätten hanterar konflikter med motstående enskilda och allmänna intressen som uppstår i samband med genomförandet av miljöpolitiken. Olika politiska miljömål är inte sällan svårförenliga, såsom när målet att expandera utvinningen av förnybar energi kommer i konflikt med mål om att skydda naturen eller skapa en god lokal livsmiljö för människor. Det är en uppgift för miljörättsforskningen att analysera hur rätten hanterar intressekonflikter av olika slag och att klargöra konsekvenser av gällande rätt, bl.a. för möjligheterna att nå visst miljömål. Dessa frågor diskuteras också ofta i ett de lege ferenda-perspektiv.

Utvecklingen av miljölagstiftning har varit snabb de senaste decennierna i takt med ett ökat politiskt intresse för miljöutmaningar. Flera miljöfrågor, såsom klimatförändringen, regleras på internationell nivå, inom EU och nationellt (där det finns ytterligare regel- och beslutsnivåer). Rättsområdet är komplext, inte alltid sammanhängande och ibland fragmentariskt. Komplexiteten i sig motverkar ibland att miljömål uppfylls. Det är därför en uppgift för miljörättsforskningen att analysera rättsreglerna systematiskt i syfte att ge vägledning för tillämpningen och diskutera alternativa, tydligare regleringar.

Miljörätt är ett forskningsämne vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Forskargruppen har sedan flera decennier samarbetat nära med miljörättsforskare vid universitet i andra länder. Mest utvecklat är samarbetet med andra lärosäten i Norden, inom såväl forskning som utbildning på master- och doktorandnivå.  

Inriktning på postdoktorprojektet: Inom ramen för denna utlysning kan forskningsprojektet behandla rättsliga frågor med koppling till utbyggnad av förnybar energi eller övergång till en fossilfri fordonsflotta. Alternativt kan projektet inkludera hela systemet för produktion, distribution eller användning av elektricitet. Projektet kan då ta sikte på komplexitet i rättssystemet (inklusive överlappningar och motsättningar hos reglerna) eller på hur rätten hanterar komplexitet inom systemet for elproduktion m.m.

Arbetsuppgifter: Anställningen är utformad så att 70 procent av tiden ägnas åt forskning och 30 procent åt undervisning eller administrativa uppgifter.

Innehavaren av den aktuella tjänsten förväntas bidra till forsknings- och undervisningsmiljön vid juridiska institutionen, självständigt såväl som i samverkan med andra forskare. Vidare förväntas han/hon publicera högkvalitativ forskning samt i övrigt bidra till utvecklingen av den akademiska miljön på institutionen.

Vissa medel för resor kommer att finnas tillgängliga, men den sökande bör sträva efter att även söka extern finansiering för sådana ändamål.

Behörighet: Befattningen som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer möjlighet att befästa och vidareutveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, studentorganisationer eller liknande.

Då tjänsten utöver forskning innefattar en del undervisning kommer högskolepedagogisk utbildning att räknas som en merit.

Läs mer om tjänsten och hur du söker här: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=260366.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: efter överenskommelse


Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 211231

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Charlotta Zetterberg, professor i miljörätt (tel. 018-471 2656, e-post charlotta.zetterberg@jur.uu.se) eller prefekt Margareta Brattström (tel. 018-471 1623, e-post margareta.brattstrom@jur.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 27 maj 2019, UFV-PA 2019/717.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.