arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Licentiand/doktorand i AIL: Tema barn och unga inr. matematikdidaktik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 oktober

 • Sök jobbet senast

  3 november

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 625 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker Licentiand/doktorand i arbetsintegrerat lärande (AIL): Tema barn och unga, med inriktning mot lärares lärande i den matematikdidaktiska undervisningspraktiken Ref.

nr 2019/227
Institutionen för individ och samhälle tillsammans med den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) erbjuder en anställning som licentiand eller doktorand (för sökande med licentiatexamen) med inriktning mot lärares lärande i den matematikdidaktiska undervisningspraktiken.  Anställningen är på två år.

Arbetsintegrerat lärande (AIL) är ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna och humaniora. Ämnet definieras av att problemställningar inriktas på relationen mellan arbetsliv och lärande. Arbetsliv definieras brett och innefattar även andra former än traditionellt lönearbete. Begreppet lärande förstås i vid bemärkelse och omfattar förändrings- och socialisationsprocesser kopplade till kunskap och kompetens. Intresse knyts till arbetslivets och lärandets villkor, organisering, processer, innehåll, former och konsekvenser. Forskning inom ämnet innefattar, men är inte begränsat till, studier om arbete i förändring, relationen mellan utbildning och arbete, samt samhällsvillkor för lärande i arbete. Studiernas fokus kan vara individer, grupper, organisationer, mekanismer eller strukturer. Forskningen karakteriseras av samverkan med det omgivande samhället, för att kunna möta nya utmaningar i ett förändrat arbetsliv; till exempel robotisering av arbetsuppgifter etc.

Den aktuella doktorandanställningen är placerad på institutionen för individ och samhälle och inom den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön. Forskning om arbetsintegrerat lärande inom denna miljö handlar om lärande, förändrings- och socialisationsprocesser relaterat till arbete med barn och unga. Lärande som ett resultat av möten där utveckling, identitetsformering och socialisering tar form utgör kärnan.

Doktorandens vetenskapliga arbete:

En förutsättning för matematiklärares uppgift att stödja och forma elevers matematiska kunskaper och förmågor är deras egen matematiska och pedagogiska kunskap. Möjlighet att kontinuerligt utveckla professionell kompetens är av vikt för undervisningens kvalitet och för lärares arbetstillfredsställelse. Något som, enligt ett flertal studier, påverkar elevers engagemang och möjlighet att öka sina matematikkunskaper är lärares skicklighet i att kommunicera matematik. Detta doktorandprojekt fokuserar hur lärare (förskoleklass till årskurs 6) kan stärka sådan matematikdidaktisk kompetens. Forskningen genomförs i nära samverkan mellan doktorand och matematiklärare i grundskolan och handlar hur professionell kunskap om utforskande matematiska samtal kan utvecklas.

Ämnesområde: Arbetsintegrerat lärande (AIL) - tema barn och unga.

Arbetsuppgifter: Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet utbildningsvetenskap samt barn- och ungdomsvetenskap.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Bedömningsgrunder: Viktiga underlag för bedömning är det behörighetsgivande självständiga examensarbetet, ev licentiatarbete, idéskissen och intervjun. Därutöver kan kurser, examensarbete under tidigare studier utgöra underlag för bedömning och urval.  Se vidare Högskolan Västs riktlinjer för utlysning, urval och antagning till utbildning på forskarnivå.

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg. Se https://www.hv.se/mot-oss/jobba-hos-oss/

Ansökan ska bestå av:


- CV/Meritförteckning
- Idéskiss inom området för utannonserad tjänst (max 3 sidor). Presentationen ska innehålla: - en beskrivning av ditt intresse för och tidigare erfarenheter av forskningsområdet
- en beskrivning och argumentation för vad som är särskilt intressant att undersöka inom tjänstens område.
- en beskrivning av hur den undersökning du skulle vilja genomföra kan utformas för att utveckla kunskap inom forskningsområdet.

- Examensarbete på avancerad nivå samt eventuell licentiatuppsats
- Intyg examen på grund- och avancerad nivå
- Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa
- Namn, e-postadresser och telefonnummer till två referenser
Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Detta skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2019-11-03 

De underlag som inte kan skickas digitalt ska skickas till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Ange ref.nr: 2019/227

Välkommen med din ansökan!