arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Licentiand i psykologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 september

 • Sök jobbet senast

  12 oktober

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker en Licentiand i psykologi


Institutionen för individ och samhälle vid Högskolan Väst erbjuder en utbildningsplats på forskarnivå i psykologi.

Projektets inriktning

En aktuell och samhällsrelevant fråga rör föräldrars möjlighet för att bidra till barnens bästa möjliga utvecklingspotential. Trots att föräldrar har huvudansvaret för barnuppfostran och barnens utveckling, kan förutsättningar för att möjliggöra det bästa möjliga utveckling för barnen se olika ut, vilket påverkar barnens utveckling på sikt. Föräldrar med utländsk bakgrund som lever i utsatta områden är ofta oroliga för deras barns livsmöjligheter samtidigt som de har sämre förutsättningar för att axla rollen som föräldrar och möjliggöra bästa utvecklingspotential för deras barn.

Det aktuella projektet som licentiandanställningen är kopplad till har en inriktning mot implementering och utvärdering av ett kulturellt informerat föräldraskapsstödsprogram, Trygga Föräldrar, som riktar sig till föräldrar med utländsk bakgrund som lever i områden med social utsatthet och som har oro för att deras barn (12–18 år) har eller kommer att dras till skadliga miljöer med kriminalitet och alkohol/droger. Trygga föräldrar erbjuder stöd till dessa föräldrar genom att bygga på skyddsfaktorer hos föräldrar och stärka föräldrar i deras föräldraskap genom samtal och reflektion i grupp, värderingsövningar och rollspel, med fokus på att bygga upp föräldrars självtillit och föräldra-barnkommunikation och minska föräldrars oro för deras barn. Mellan år 2020 och 2022 kommer Trygga Föräldrar att implementeras i flera svenska kommuner.

Forskningsmiljö

Doktoranden kommer antas till forskarutbildningen i psykologi vid Institutionen för psykologi vid Göteborgs Universitet. Doktoranden kommer att vara anställd och placerad vid Högskolan Väst. Doktorandprojektet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) på Högskolan Väst. För mer information om forskningsmiljön BUV se: https://www.hv.se/BUV  

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom psykologi samt bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Doktorandanställning i psykologi syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Behörighetskrav

För att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs följande:

- fullgjorda kurser om minst 90 högskolepoäng i psykologi på grundnivå samt
- minst 60 högskolepoäng i psykologi på avancerad nivå, varav kurser om minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15 högskolepoäng, eller
- på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar ovan krav

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Psykologi har den vars examen på avancerad nivå har en relevant inriktning med anknytning till forskarutbildningsämnet, exempelvis inom området socialt arbete eller folkhälsa.

Bedömningsgrunder

Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt förmåga att kunna omsätta kunskapen i praktiken vid institutionstjänstgöring. Bedömningsgrunder hittas i Allmän studieplan för forskarutbildningen i psykologi

https://www.gu.se/sites/default/files/2020-06/asp-lic-2018.pdf

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.

Varaktighet

En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd licentiatexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar två års heltidsstudier under maximalt fyra år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg, Varbi.
Se https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Ansökan skall innehålla:


- CV/Meritförteckning
- Personligt brev
- Avhandlingsskiss enligt mall som laddas ner ifrån Varbi under filer
- Examensarbete på avancerad nivå
- Intyg examen på grund- och avancerad nivå
- Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa
- Namn, e-postadresser och telefonnummer till två referenser.

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Övrigt:


Ansökan skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2020-10-12.

De underlag som inte kan skickas digitalt ska märkas med referensnummer 2020/153

Högskolan Väst

HR
461 86 Trollhättan
Sverige

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Lön

Månadsavlönad

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning