arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Licentiand i Arbetsintegrerat Lärande – tema vård

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 januari

 • Sök jobbet senast

  12 mars

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker nu en licentiand i Arbetsintegrerat lärande, tema vård
Licentiandens vetenskapliga arbete
Det vetenskapliga arbetetes fokus ska ligga inom den vetenskapliga kompetens som finns vid institutionen för Hälsovetenskap.

Handledare utses i samråd mellan tilltänkt licentiand och institutionsledning. Fokus för det vetenskapliga arbetet beslutas i samråd med tilltänkta handledare

Ämnesområde: Arbetsintegrerat Lärande (AIL)
Arbetsintegrerat lärande är ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna och humaniora. Ämnet definieras av att problemställningar inriktas på relationen mellan arbetsliv och lärande.

Tema vård:

Tema vård är inriktat mot utveckling av modernt vård- och omsorgsarbete och inkluderar, säkert, hållbart och personcentrerat vårdande. Forskning handlar om lärandet inom olika vård- och utbildningsverksamheter och har stark koppling till omgivande samhälle. Det handlar om att studera och utveckla AIL i förhållande till människor som aktörer i vårdsituationer och med olikheter avseende hälsa, livsvillkor, vårdbehov och resurser. Patienter/klienter har idag ofta komplexa hälso- och sjukdomsproblem som kräver samarbete i team, över yrkesgränser eller discipliner. I linje med den nationella ambitionen att stärka hälsoinriktningen inom hälso- och sjukvården ska patienters/klienters och närståendes inflytande tillvaratas. Forskning kan handla om samspelets betydelse och funktion för att kvalitetsutveckla vården när hälso- och sjukvårdslagstiftningen ger patienter mer inflytande och egenmakt.

Arbetsuppgifter:

Licetianden ska framförallt ägna sig åt sin egen utbildning. En licentiand kan också i en begränsad omfattning vara engagerad i utbildning, forskning och administration, huvudsakligen på den institution licentianden är antagen. Sådana åtaganden för en licentiand som inte avlagt examen får inte omfatta mer än 20 procent av heltid enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap 5 avsnitt 2).

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100). den som har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Forsknings- och utbildningsnämnden kan för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl, i enlighet med Högskoleförordningen 7 kap. § 39

Särskild behörighet har den som har:

90 högskolepoäng med relevans för utbildning på forskarnivå inom ämnet arbetsintegrerat lärande eller motsvarande kunskaper förvärvade i annat sammanhang och examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå eller annat skriftligt arbete av motsvarande karaktär och omfång.

För mer information se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande, Dnr U 2019/37
https://www.hv.se/forskning/forskarutbildning/kursutbud/arbetsintegrerat-larande/

Meriterande kvalifikationer :


- sjuksköterskexamen eller examen från Programmet för socialpsykiatrisk vård
- yrkeserfarenhet från något av följande områdern; hälso-och sjukvård, Kriminalvård, SIS eller socialtjänst/socialt arbete.

Urval och antagning:

Antagning sker efter individuell prövning. Denna grundas på en bedömning av;

- den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inbegripet kvaliteten på de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen. Även tidigare praktisk erfarenhet bedöms.
- idéskissens originalitet, rimlighet och relevans för ämnet AIL.

Idéskiss:
Till ansökan ska bifogas en en övergripande idéskiss på ett forskningsupplägg inom ett för AIL- tema vård relevant problemområde, max 1500 ord exklusive referenser. Idéskissen ska ha strukturen Bakgrund till problemområdet, Syfte; övergripande syfte och eventuella delsyften, Metod; förslag på metod att uppnå syftet och eventuella delsyften; Diskussion; där studiens genomförande och tänkta resultat problematiseras

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg, Varbi. Se https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Ansökan ska bestå av:


- CV/Meritförteckning
- Personligt brev innehållande:
-Intresse, kunskap och förståelse för forskningsämnet AIL
-Tidigare erfarenheter gällande tilltänkta forskningsämnet och dess forskningsmetoder samt vetenskapliga teoribildning
-Motiv till att bedriva forskarstudier
- Idéskiss (enligt ovan)
- Relevant examensarbete på avancerad nivå
- Intyg och betyg från examen på grund- och avancerad nivå
- Namn, e-postadresser och telefonnummer till två referenser samt rekommendationsbrev Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Ansökan ska vara Högskolan Väst tillhanda senast 2021-03-12

De underlag som inte kan skickas digitalt ska märkas med referensnummer 2021/23 och skickas via post till: 

Högskolan Väst

HR
461 86 Trollhättan
Sverige

Välkommen med din ansökan! 

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannons.

Lön

Månadsavlönad

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning