arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i Klarinett

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 april

 • Sök jobbet senast

  28 april

Om jobbet

KMH ledigförklarar härmed ett vikariat som Lektor i Klarinett med placering vid Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori. Anställningen är vikariat och omfattar för närvarande 20 % av heltid under läsåret 21/22, dock längst till och med den2022-07-17, med möjlighet till förlängning. Undervisningen kommer företrädesvis ske vid KMH:s lokaler på Valhallavägen. Även distansundervisning kan bli aktuellt.

Ämnesområdet Klarinett omfattar den instrumentala, såväl tekniska som gestaltningsmässiga, färdigheten på instrumentet.  Ämnesområdet rymmer även den klassiska och nutida repertoaren för instrumentet som omfattas av fältet västerländsk konstmusik.

Arbetsuppgifter 
-Undervisa och handleda studenter i ämnesområdet, både enskilt och i grupp på såväl grundläggande som på avancerad nivå.
-Aktivt delta och bidra till konstnärlig och pedagogisk utveckling inom ämnesområdet.
-Aktivt delta i akademins inre arbete som kollegiala möten, utvecklingsarbeten, projekt, examinationer samt möten som beslutas av rektor.
-Aktivt delta i arbete kring antagningsprov och andra examinationsarbeten.
-Aktivt initiera och delta i externa projekt och samarbeten.
-Aktivt medverka till en god arbetsmiljö.
-Samverka inom KMH och med omgivande samhället, inkl information om utbildning, forskning och utvecklingsarbete.
-Vid behov uppdrag av administrativ art på akademinivå.

Behörighetskrav

Behörighet att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (jfr. 4 kap. 4 § HF). Enligt KMH:s anställningsordning gäller att visad konstnärlig skicklighet innebär konstnärlig utövning på minst nationellt hög nivå samt förmåga att utveckla och leda konstnärlig verksamhet av hög kvalitet. (Läs vidare vad som gäller som bedömningsgrunder enligt anställningsordning för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm).

Den sökande ska ha:

-Relevant konstnärlig högskoleexamen, lägst masterexamen eller motsvarande.
-Dokumenterad professionell verksamhet som musiker på högsta nationella nivå.
-Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet på adekvat nivå.
-Pedagogisk kompetens att strukturera kunskapsinnehållet högskolemässigt och förmåga att engagera och inspirera studenter till reflektion och självständighet i det egna lärandet.
-God samarbetsförmåga, analytisk kompetens och organisatorisk förmåga.
-Administrativ skicklighet samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Stor vikt kommer därutöver att läggas vid personliga egenskaper såsom förmågan att ta initiativ och samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen, inom övriga lärosätet samt externt mot det omgivande samhället. KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Jämlikhets- och jämställdhetsöverväganden
KMH strävar vid rekrytering av lärare att vara en arbetsplats som attraherar, rekryterar, bibehåller och utvecklar anställda oberoende av kön, känsöverskridande identitet eller uttrycke, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Vad gäller jämställdhet, ska i högskolans verksamhet, jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iaktas och främjas (1 kap. 5 § HL). Som framgår av 3 kap. 7 § diskrimineringslagen, ska arbetsgivaren vidta aktiva åtgärder bl. a. för att få en jämn känsfördelning. Detta innebär att när det inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska KMH vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. KMH ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efterhand ökar. Med jämn könsfördelning menas vid KMH minst 40 procent av underrepreseterat kön, dvs inom en viss kategori av arbetstagare vid KMH.

Ytterligare information

Kontakta: Anna Maria Koziomtzis, akademichef vid akademin för klassisk musik, komposition. dirigering och musikteori. annamaria.koziomtzis@kmh.se
Facklig information: Filip Kvissberg (Lärarförbundet), filip.kvissberg@kmh.se, Bengt Stark (Saco), bengt.stark@kmh.se, Tomas Norberg (ST), tomas.norberg@kmh.ses
Sökande kan bli kallade till undervisningsprov, spelprov och intervju. Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på www.kmh.se

Välkommen med din ansökan senast den 28 april 2021. Märk din ansökan med dnr 21/212. Vi tar endast emot ansökningar via vårat rekryteringssystem. Ange löneanspråk, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa. Tillåtna format är mp3, pdf och word

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

-

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

- Ej specificerat