arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Högskolelektor i utbildningsvetenskap (100%)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 november

 • Sök jobbet senast

  27 december

Om jobbet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Ämnesbeskrivning

Utbildningsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som består av studier och forskning om lärande, undervisning, kunskapsbildning och kunskapstraditioner. Den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlar områden som är centrala i yrkesutbildningen till lärare och är specifika för den skolform som lärarexamen är inriktad mot. 

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på tre övergripande inriktningar: prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa respektive kultur och lärande. 

Arbetsuppgifter 
I anställningen ingår att driva och utveckla undervisning och forskning inom områdena utbildningsvetenskap, pedagogik, idrottsvetenskap eller motsvarande samt undervisning inom  verksamhetsförlagd utbildning. Därtill ingår handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt arbete med kvalitetssäkring på grundnivå och avancerad nivå. Interna och externa förtroendeuppdrag samt nationell och internationell ämnesrepresentation kan förekomma.

Undervisningen äger främst rum inom ämneslärarprogrammet, men undervisning inom andra program, på fristående kurser och inom uppdragsutbildning kan komma att ingå. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:
 • Avlagt doktorsexamen inom utbildningsvetenskap, pedagogik, och idrottsvetenskapeller motsvarande.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Har förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
 • Mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom utbildningsvetenskap, pedagogik, och idrottsvetenskap eller motsvarande av relevans för utbildningens inriktning.
 • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning med relevans för anställningens inriktning.
 • Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, det vill säga den förmåga som i övrigt behövs för att kunna fullgöra anställningen väl, såsom samarbetsförmåga, förmåga till långsiktigt engagemang, helhetssyn och förmåga att ta eget ansvar.
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av lärarutbildning eller annan pedagogisk utbildning
 • Stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med skolan som utbildningsområde och det omgivande samhället samt med företrädare för forskningsfältet både nationellt och internationellt.
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Vikt läggs vid erfarenhet av idrottspedagogiska frågeställningar och/eller skolämnet Idrott och hälsa.
Varaktighet/Arbetstid
Anställningen är en tillsvidareanställning motsvarande 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska biläggas ansökan
Ansökan ska vara insänd senaste den 17 december 2019.

GIH tillämpar referenstagning vid anställning.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.