arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskarstuderande i livsmedelstoxikologi

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 maj

 • Sök jobbet senast

  16 juni

Om jobbet

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi, bakteriologi, livsmedelssäkerhet, parasitologi och epizootologi.

Innehållsbeskrivning:

Kemikalieanvändningen har ökat under många decennier vilket orsakar förorening av livsmedel och dricksvatten. Syftet med detta forskningsprojekt är att karakterisera de blandningar av toxiska organiska kemikalier och metaller som barn och ungdomar i Sverige utsätts för, och att undersöka om blandningarna påverkar hälsoutfall, såsom barns födelsevikt och barns/ungdomars nivåer av sköldkörtelhormoner och vaccinationsantikroppar (immunförsvarets funktion). Projektet är ett samarbete mellan SLU, Livsmedelsverket och universiteten i Uppsala, Göteborg, Lund och Stockholm. Frågeställningarna studeras i Livsmedelsverkets Riksmaten-undersökning och i en mamma/barn-kohort kallad POPUP. Målet är att identifiera vilka kombinationer av kemikalier/metaller som är mest problematiska ur ett hälsoperspektiv bland barn och ungdomar, och de kemikalier/metaller som bidrar mest till den toxiska effekten. Projektet kommer att ge viktig ny kunskap gällande kombinationseffekter och hälsorisker i samband med kemikalieexponering av barn och ungdomar. Resultaten blir ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet att nå Sveriges miljömål "En giftfri miljö".

Arbetsuppgifter:

Förutom obligatoriska kurser, ingår också hantering och bearbetning av data från olika databaser kopplade till Riksmaten och POPUP, gällande nivåer av toxiska kemikalier/metaller i blod och urin, födelseutfall, hälsomarkörer, samt kostvanor och livsstilsfaktorer/demografi. Statistisk analys av samband mellan olika kombinationer av kemikalier/metaller och hälsoutfall med hjälp av bland annat multivariata och bayesianska statistiska metoder genomförs. Arbetet omfattar också författande av vetenskapliga artiklar och populärvetenskapliga sammanfattningar baserade på resultaten i projektet, liksom kommunikation av resultat på vetenskapliga möten och till viktiga avnämare.

Kvalifikationer:

Sökande ska vid antagningen ha avlagt masterexamen/civilingenjörsexamen i bioteknik/kemisk biologi eller liknande, alternativt toxikologi/nutrition/miljömedicin, med god erfarenhet och kunskap av mer avancerad statistisk modellering. Sökande ska ha dokumenterade kunskaper i programmering i R, Python, Matlab eller dylikt. Vid tillsättningen kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och den sökande bör vara noggrann, utåtriktad och ha lätt att arbete såväl självständigt som i grupp. Dokumenterad god förmåga att kunna kommunicera skriftligt och muntligt på engelska är ett krav. Examensarbetet ska bifogas ansökan. Tillsättningen kommer bland annat att baseras på sökandes motivering till varför tjänsten söks.

Placering:           
SLU-Uppsala

Försörjningsform:

Anställning 4 år som doktorand

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-06-16.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Anders Glynn, Professor

018-672091

fornamn.efternamn@slu.se