arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

En till två universitetslektorer i socialt arbete

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 april

 • Sök jobbet senast

  10 juni

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

CESAR (Centrum för socialt arbete) vid Sociologiska institutionen, ansvarar för socionomprogrammet, masterprogram, forskarutbildning och forskning i socialt arbete.

Forskningen vid https://www.soc.uu.se/cesar/ sker i nära samarbete med den miljö och de https://soc.uu.se/forskning/forskargrupper/ som finns vid sociologiska institutionen. CESARs socionomprogram ges även vid Campus Gotland. Denna anställningen avser placering i Uppsala, men innebär även tjänsteresor till Campus Gotland i Visby. Centrumbildningen omorganiseras under 2022 och kommer att bli en integrerad del av en institution.

Ämnesområde: Socialt arbete är både en professionell praktik och den vetenskapliga disciplin som utgör socionomers kunskapsbas. Socionomprogrammet är en generalistutbildning som ger breda kunskaper inom socialt arbete samt vetenskaplig teori och metod. Studierna syftar till att utbilda socionomer med de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs för att arbeta inom det sociala arbetets praktikfält. Begrepp som människa, välbefinnande, social välfärd, hjälp och stöd, samt livssammanhang är centrala i utbildningen och en helhetssyn på människan betonas.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration inom socionomprogrammet och socialt arbete. Undervisningen är främst förlagd till grund- och avancerad nivå men undervisning på forskarnivå samt uppdragsutbildningar kan förekomma. Till undervisning räknas planering och genomförande av kurser, inklusive kursansvar, kursadministration, kursutveckling och handledning. Inriktning på anställningen avser socialt arbete. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Innehavaren av lektoratet förväntas aktivt bidra till centrets utveckling både gällande utbildning och forskning och samverkan med det sociala fältet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
- Lista med referenspersoner
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Instruktioner för utformningen av ansökan:https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/Sökandeinstruktioner+Universitetslektor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/126a9168-3a17-1c0f-1c36-bbdbc3a17a6f

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/255.

För ytterligare information se https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

och https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/SAMFAK+kompl.+riktlinjer+AO+21-11-11.pdf/9c78e828-a290-6f47-f99e-6fb41464c77e

Om anställningen: Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Centrumföreståndare Siv-Britt Björktomta, tel. 070-425 08 61 e-post siv-britt.bjorktomta@soc.uu.se samt studierektor Daniel Nilsson Ranta, tel. 018-471 51 77, e-post daniel.nilsson.ranta@soc.uu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Terese Kanellopoulos Sundström, tel. 018-471 25 72, e-post samfak@samfak.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 10 juni 2022, UFV-PA 2022/255.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning