arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

En doktorandplats inom forskningsprojektet Den digitala välfärdsstaten

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  13 februari

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mångvetenskaplig forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet har en betydande roll. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Nu söker vi en doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, inom forskningsprojektet Den digitala välfärdsstaten. Med utgångspunkt i den pågående utvecklingen och den alltmer omfattande implementeringen av automatiserat beslutsfattande undersöker det forskningsprojektet implikationerna av automatisering för demokratin inom välfärden. Utgångspunkten är tre delvis överlappande processer: För det första har forskningen inom kritiska datastudier uppmärksammat att våra liv ”datafieras” i allt större utsträckning. Det vill säga att allt fler aspekter av våra liv omvandlas till data som i sig har fått en stor betydelse som ekonomisk resurs och som har beskrivits som den nya oljan. För det andra har välfärdsstaten och dess organisation förändrats de senaste decennierna. New public management har lagt fokus på mätande och samtidigt lett till en fokus på individen. För det tredje beskrivs det ofta som att västvärldens demokratier befinner sig i kris. Tillit till demokratiska institutioner och medborgerligt deltagande i traditionella politiska institutioner har systematiskt minskat sedan 2000-talet. Projektet undersöker hur dessa tre processer hänger ihop och påverkas av algoritmisk och data-baserad automatisering. Projektet närmar sig dessa komplexa frågeställningar genom en interdisciplinär forskningsdesign som baseras på metodologisk mångfald och med medborgaren i fokus.

Medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola är en av landets ledande forskningsmiljöer inom medie- och kommunikationsvetenskap (MKV). Forskning och utbildning är inriktade på det samtida digitaliserade medielandskapet och bygger på en historiskt informerad förståelse av hur ny kommunikationsteknik och dess sammanhang förhåller sig till sina föregångare. Forskningsmiljön består för närvarande av cirka 20 forskare/lärare, varav 6 professorer, 6 docenter och 9 doktorander. Alla doktorander har en internationell profil, och arbetsspråket i forskarutbildningen är engelska. 

Medie- och kommunikationsvetenskap ingår i forskarutbildningsområdet Kritisk Kulturteori som består av en mångvetenskaplig forskningsmiljö som består av sju ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap. Forskningen är inriktad på kritiskt motiverade studier av kulturella artefakter och mänskliga praktiker. 

Beskrivning av doktorandplatsen

Doktorandprojektet knyter an till kritisk forskning kring digitalisering av välfärden i dess breda bemärkelse. Detta kan innefatta studier av hur medborgare upplever automatisering inom välfärdssektorn men även dess materiella och kulturella förutsättningar, t.ex. i form av teknologisk infrastruktur och sociala praktiker som utgör en bakgrund för datafierings- och automatiseringsprocessen. Projektet bör anknyta till kritiska datastudier samt kritiska studier av digitaliseringen och närliggande fält. Doktoranden ingår i en internationell och interdisciplinär forskargrupp.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064).

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller som har förvärvat motsvarande kunskaper. Förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga framställningar på engelska och behärska språk som krävs för avhandlingsarbetet är en förutsättning för att antas till utbildningen.

Antagning och anställning

Utlysningen innebär dels antagning till utbildning på forskarnivå, dels anställning som doktorand vid Institutionen för kultur och lärande motsvarande högst fyra år på heltid. Forskarutbildningen motsvarar 240 högskolepoäng och avser att leda till doktorsexamen. Anställningen kan förlängas med högst ett år vid institutionstjänstgöring inom undervisning, forskning och administration (motsvarande högst 20 % av heltid). Andra skäl till förlängd anställning är ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer/ studentorganisationer eller föräldraledighet. Bestämmelser om doktorandanställningar finns i Högskoleförordningen 5 kap, 1-7 §§.

Anställningsdatum: 1 september 2023

Ansökningsförfarande

För mer information se webbsidan FAQ på sh.se. Ansök genom Södertörn högskolas webbaserade rekryteringssystem “ReachMee”. Klicka på länken "ansök" längst ned i annonsen.

En ansökan kan skrivas på svenska/norska/danska eller engelska och måste innehålla:
 • ansökningsbrev
 • curriculum vitae
 • examensbevis och intyg som visar behörighet att söka tjänsten (om skrivna på andra språk än de som nämns ovan måste du bifoga översatta dokument)
 • kandidat- och magister- eller masteruppsats enligt ämnets krav på särskild behörighet (om skrivna på andra språk än de som nämns ovan måste en översatt sammanfattning till något av språken bifogas på 5-6 sidor, ca 14 000 tecken)
 • forsknings-/projektplan som tydliggör projektets relevans för medie- och kommunikationsvetenskap, forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori och forskningsprojektet Den digitala välfärdsstaten (1000-1500 ord)
 • två referenser med kontaktuppgifter och information om relationen till den sökande (till exempel handledare).
Om publikationer finns, kan högst tre bifogas ansökan.

Ansökan som vid ansökningstidens utgång är ofullständig behandlas inte.

Slutdatum för ansökan: 13 februari 2023, kl 23:59 

Besök vår webbsida för fullständig annons och ansökan Lediga jobb - Södertörns högskola

Lön

enligt kollektivavtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat