arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandtjänster i digitalt lärande i skolan och lärarutbildning LIKED

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 november

 • Sök jobbet senast

  12 december

Om jobbet

Högskolan i Halmstad är en arbetsplats för lärande, utveckling och forskning.

Här finns ca 5000 helårstudenter och ca 600 anställda inom utbildning, forskning, administration och stöd. Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier som verkar inom följande områden: ekonomi, teknik och naturvetenskap; data- och elektroteknik, informationsvetenskap; hälsa och samhälle; lärarutbildning, humaniora och samhälle. Lärosätets storlek och organisation underlättar tvärvetenskaplig samverkan över ämnes- och områdesgränser. Profilområden som smarta städer, hälsoinnovation, digitalisering och gränsöverskridande bildning skapar förutsättningar för detta inom utbildning och forskning.

I den nyligen lanserade svenska nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet betonas lärarutbildningen som avgörande för att förbereda lärare för att kunna använda digital teknik på meningsfulla sätt i sin yrkesverksamhet. Vi söker nu dig som är intresserad av att forska kring digitalt lärande i skola och lärarutbildning

Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Forskarskolan

Forskarskolan LIKED - Lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld är en nationell forskarskola som under våren 2022 antar minst nio doktorander. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och syftet är att stärka den digitala kompetensen i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning. Forskarskolan är ett samarbete mellan nio lärosäten som alla har starka profiler mot digitalisering i skola och samhälle. Som doktorand vid Högskolan i Halmstad kommer du att antas till forskarutbildning vid Göteborgs Universitet.

Villkor

Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen.
Anställningen som doktorand kan med 20% institutionstjänstgöring, exempelvis med
undervisningsuppdrag eller administrativa uppgifter, sträcka sig över fem år. Tillträde i januari eller enligt överenskommelse. För att anställning ska bli aktuell krävs du blir antagen till forskarutbildning samt att erforderliga beslut fattas. Lönen för doktorandanställningen följer den av Högskolan i Halmstads fastställda lönestegen för doktorander.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och eventuell särskild behörighet som högskolan kan ha föreskrivit.

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan kan för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. Om särskilda skäl åberopas skall dessa motiveras i ansökan.
Utöver grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå får krav på särskild behörighet
ställas. Krav på särskild behörighet ska vara helt nödvändiga för att forskarstuderande ska kunna tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (högskoleförordningen 7 kapitel 40 §). För att antas till utbildning på forskarnivå i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap krävs följande:

- Att den sökande fullgjort kursfordringar om minst 45 hp inom tillämpad informationsteknologi eller annat ämne med relevans för tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap, varav minst 30 hp på avancerad nivå och lärarexamen samt ett examensarbete om minst 15 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till:

- förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
- tidigare studieresultat
- kvaliteten på inskickad forskningsplan, i relation till inriktningen på den utlysta doktorandtjänsten

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:

- analytisk förmåga
- kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig
- kritisk förmåga
- självständighet
- prestationer inom givna tidsramar

Urval och antagning

Antagning sker efter individuell prövning. Denna grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inbegripet kvaliteten på de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen. Viss vikt läggs vid innehåll och utformning av den egna forskningsplanen, där den sökande redogör för sitt avhandlingsprojekt och dess relevans för den inriktning som anges i beskrivningen ovan.

Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av att arbete både enskilt och i grupp.

Ansökan

Ansökan görs via Högskolans webbaserade rekryteringsverktyg som du når på länken nedan. Ansökan skall innehålla följande:

- Meritförteckning inklusive eventuella pedagogiska meriter samt vidimerade kopior av betyg,

examensbevis etc.

- Kopia av examensarbeten och andra publikationer (max tre stycken)
- Personligt brev där du kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen (max två sidor)
- Förslag till forskningsskiss på maximalt 3 sidor. Forskningsskissen kan skrivas på svenska eller engelska och ska relateras till forskarskolans forskningsprogram, se länk till ansökan LIKED

Skissen bör innehålla övergripande och preliminär information om det tänkta projektets syfte,

teoretiska utgångspunkter samt vilken metod som planeras att användas.

- Övriga handlingar som du önskar åberopa
- Uppgift om två referenspersoner, alternativt rekommendationsbrev

 

För frågor om forskarskolan och forskningsprojekt, Pernilla Nilsson

För frågor om anställning vid lärarutbildningen, Mattias Nilssonmed din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast Visstidsanställning