arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandtjänst i miljökommunikation

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  25 augusti

Om jobbet

Institutionen för stad och land vid SLU erbjuder en stark samhällsvetenskaplig forskarmiljö i ämnena miljökommunikation, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och agrarhistoria. Vi söker nu en doktorand till avdelningen för miljökommunikation, en avdelning där vi forskar om kommunikativa aspekter av miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi utgår från en syn på kommunikation som ett gemensamt skapande av mening, snarare än som förmedling av information. Avdelningen arbetar främst med kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning med kommunikativa perspektiv på teman som legitimitet, delaktighet, makt, motstånd, konflikter och lärande i beslutsfattande och förändringsprocesser. Vi forskar inom en rad olika tillämpningssammanhang som t ex naturvård, skogsbruk, livsmedelsproduktion, klimatförändringar, viltvård, gruvdrift och bebyggda miljöer.

Kommunikation, representation och oenighet: Att studera interaktionen mellan civilsamhälleliga (miljö)organisationer och deras medlemmar i ett senmodernt samhälle
Innehållsbeskrivning:
Civilsamhälleliga organisationer (NGOs) ses vanligen som sina medlemmars röst och som representanter för medlemmarnas åsikter. Det här projektet fokuserar på civilsamhälleliga miljöorganisationer, dvs NGOs som tar upp frågor om naturvård, markanvändning t ex inom viltvård eller jordbruk, eller hållbarhetsfrågor. Projektet ställer frågor om hur dessa organisationer kommunicerar i bredare bemärkelse med sina medlemmar såväl som med andra icke-medlemmar.

Vi utgår från antagandet att denna kommunikation kan vara explicit (t ex genom medlemstidskrifter) och implicit (t ex genom att ta fasta på sjunkande eller ökande medlemsantal, donationer eller ”likes”), och att det omfattar en mångfald av röster både från organisationernas sida och från deras målgrupper. Kommunikation är både instrumentell (t ex med målsättningen att utbilda medlemmar inom en viss miljöfråga) och konstitutiv, dvs kommunikationen skapar diskurser och olika sätt att förstå och tolka miljöfrågor och de politiska sammanhang de är inbäddade i.

I ett samhälle som strävar efter deliberativ demokrati, och som inkluderar intressenter som deltagare i beslutsfattande, blir frågor om hur intressen, värderingar och ideologier utvecklas i kommunikativa processer inom och mellan civilsamhälleliga organisationer viktiga. Nya former av kommunikation uppstår, t ex genom sociala medier, som kan forma karaktären och innehållet i det diskursiva utbytet. Detta är något som också hänger samman med de sätt på vilka civilsamhälleliga organisationer påverkar, och påverkas av, identitetsformande processer i det senmoderna samhället.

Doktorandprojektet syftar till att kritiskt granska och undersöka sådana kommunikativa praktiker, särskilt i relation till deras roll vad gäller (politisk) representation och identitetsformande processer. Inom ramen för detta tema kommer doktoranden att ha frihet att påverka projektets utformning i samråd med handledarna. Handledargruppen kommer att omfatta professor Anke Fischer och AgrD Lars Hallgren.

Doktorandprojektet kommer att finansieras av SLU och kommer att kunna dra nytta av en kreativ och livaktig kollegial forskningsmiljö som nyligen erhållit det Mistrafinansierade forskningsprogrammet i miljökommunikation.

Kvalifikationer:

Vi söker en entusiastisk, högt motiverad och kreativ sökande med mastersexamen och en stark bakgrund i relevanta samhällsvetenskaper (som t ex sociologi, statsvetenskap eller miljökommunikation) såväl som erfarenheter från teoretiskt grundad, kvalitativ empirisk forskning. Förmåga att arbeta på svenska är ett avgörande krav, eftersom åtminstone en del av det empiriska arbetet kommer att ske i Sverige. Vi förväntar oss även att den sökande kan tala, samt skriva kvalificerade texter på engelska. Erfarenhet från svenska civilsamhälleliga organsiationer inom miljö- eller markanvändningsfrågor är en fördel.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-08-25.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/